Poème-France.com

Poeme : Pour Dire En Grand Qu’Elle Veut DivorcéPour Dire En Grand Qu’Elle Veut Divorcé

Ca y est aujourd’hui j’ai le temps
Je peux vous parler de ces instant…

Mes parents ne s’entende plus
Mon père est sans issue

Je vous avoue que ca fait 5ans que je ne l’aime plus
En faisant tellement de mal que j’en peux plus

Injure, insulte et autre
N’ont qu’empirer ses fautes

J’ai toujours dit ce que je penser
Quand les autre n’oser

Et aujourd’hui juste pour ca
Tu t’acharne enfin sur moi

Voulant me faire regretter
D’avoir vue le jour
Oui d’avoir exister

Je ne peux que t’en vouloir
C’est ce petit diable qui parle
Qui a rempli ton cœur de sang noir
Qui a innondé ton esprit
Pour que tu puisque t’adonner qu’au moqueries

Puis aujourd’hui maman souhaite se séparé
Pour dire en grand qu’elle veut DIVORCé

TU M EN VEUT ME PRIVE DE TOUT
MAIS TU NE SAIS PAS QUE C’EST MOI QUI A TOUT

Tu crois qu’en ayant le matériel
Tu te passerais surement d’elle ?
Amandine (U)

PostScriptum

voilà ca explik 1PEU


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ka i εt- oʒuʁdɥi ʒε lə tɑ̃
ʒə pø vu paʁle də sεz- ɛ̃stɑ̃…

mε paʁɑ̃ nə sɑ̃tɑ̃də plys
mɔ̃ pεʁə ε sɑ̃z- isɥ

ʒə vuz- avu kə ka fε sɛ̃k ɑ̃ kə ʒə nə lεmə plys
ɑ̃ fəzɑ̃ tεllmɑ̃ də mal kə ʒɑ̃ pø plys

ɛ̃ʒyʁə, ɛ̃syltə e otʁə
nɔ̃ kɑ̃piʁe sε fotə

ʒε tuʒuʁ di sə kə ʒə pɑ̃se
kɑ̃ lεz- otʁə noze

e oʒuʁdɥi ʒystə puʁ ka
ty taʃaʁnə ɑ̃fɛ̃ syʁ mwa

vulɑ̃ mə fεʁə ʁəɡʁεte
davwaʁ vɥ lə ʒuʁ
ui davwaʁ εɡziste

ʒə nə pø kə tɑ̃ vulwaʁ
sε sə pəti djablə ki paʁlə
ki a ʁɑ̃pli tɔ̃ kœʁ də sɑ̃ nwaʁ
ki a inɔ̃de tɔ̃n- εspʁi
puʁ kə ty pɥiskə tadɔne ko mɔkəʁi

pɥiz- oʒuʁdɥi mamɑ̃ suεtə sə sepaʁe
puʁ diʁə ɑ̃ ɡʁɑ̃ kεllə vø divɔʁse

ty εm ɑ̃ vø mə pʁivə də tu
mε ty nə sε pa kə sε mwa ki a tu

ty kʁwa kɑ̃n- εjɑ̃ lə mateʁjεl
ty tə pasəʁε syʁəmɑ̃ dεllə ?