Poème-France.com

Poeme : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ I’Ll Be Missing You Uuuuuuuuuuuu¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ I’Ll Be Missing You Uuuuuuuuuuuu

J’écoute I’ll be missing you
Je m’allonge et pense un peu à tout

Je respire profondémment
Et Mes larmes arrive rapidemment

Impossible de m’arréter
Mon visage est innondé

Mes lèvres se tord et traduit la tristesse
Mon corps se fige devant cette maladresse

C’ést étrange a l’intérier de mon corps
Je ressent un pincemment c’est très fort

Puis vite cette sensation monte et me fait de plus pleuré
C’est comme un intrus dans mon corps, un étranger

C’est le goût du malheur que j’ai dans la bouche
Le plaisir du diable qui me touche

Puis cette envie meurtriére
De ce délaissé prisonnière

A mon amour pour toujours,

Non, c’est a toique j’ai tant donné mon cœur et ma vie
Il été le seul pour qui j’aurais pu me sacrifier puis ma délaissé dans cette vie
Car je n’aimais que toi tu le sait
Oui tu sera plus jamais la avec moi
Lorsque je pleureré tous bas
A toi mon amour il ny a que pour toi que je vivais
S’est fini je l’ai compris

Adieu
Amandine (U)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒekutə iεl εl bə misiŋ iu
ʒə malɔ̃ʒə e pɑ̃sə œ̃ pø a tu

ʒə ʁεspiʁə pʁɔfɔ̃demɑ̃
e mε laʁməz- aʁivə ʁapidamɑ̃

ɛ̃pɔsiblə də maʁete
mɔ̃ vizaʒə εt- inɔ̃de

mε lεvʁə- sə tɔʁ e tʁadɥi la tʁistεsə
mɔ̃ kɔʁ sə fiʒə dəvɑ̃ sεtə maladʁεsə

sest etʁɑ̃ʒə a lɛ̃teʁje də mɔ̃ kɔʁ
ʒə ʁəse œ̃ pɛ̃samɑ̃ sε tʁε fɔʁ

pɥi vitə sεtə sɑ̃sasjɔ̃ mɔ̃tə e mə fε də plys pləʁe
sε kɔmə œ̃n- ɛ̃tʁy dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ, œ̃n- etʁɑ̃ʒe

sε lə ɡu dy malœʁ kə ʒε dɑ̃ la buʃə
lə plεziʁ dy djablə ki mə tuʃə

pɥi sεtə ɑ̃vi məʁtʁjeʁə
də sə delεse pʁizɔnjεʁə

a mɔ̃n- amuʁ puʁ tuʒuʁ,

nɔ̃, sεt- a twakə ʒε tɑ̃ dɔne mɔ̃ kœʁ e ma vi
il ete lə səl puʁ ki ʒoʁε py mə sakʁifje pɥi ma delεse dɑ̃ sεtə vi
kaʁ ʒə nεmε kə twa ty lə sε
ui ty səʁa plys ʒamε la avεk mwa
lɔʁskə ʒə pləʁəʁe tus ba
a twa mɔ̃n- amuʁ il ni a kə puʁ twa kə ʒə vivε
sε fini ʒə lε kɔ̃pʁi

adjø