Poème-France.com

Poeme : Une Derniere FoisUne Derniere Fois

Si je pourrai mettre un terme à cette vie
Laisser défiler ces moments horrible… et puis…

Pouvoir alors respiré pronfondemment
Une dernier fois… se serrer tendrement

Avant-derniere penser pour toi…
Tu me tiendra la main… Une ultime fois…

Et la mon Amour on s’embrassera
Te disant Je t’aime plus de cent fois les didiant juste a toi

Mon bb j’aimerais te faire vivre en moi
Vouloir te garder mais une vie sans toi

Sans ta présence, une douleur infligé
Mourir a ta place rien que pour un baiser

Mon eternel amour c’est injuste tu es tout pour moi
Et ta « tumeur » un jour t’emportera

Dans quelque jour non ce se ne sera pas que toi
Si toi tu meurt sache que c’est deux crimes qu’on découvrera…
Amandine (U)

PostScriptum

. . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒə puʁʁε mεtʁə œ̃ tεʁmə a sεtə vi
lεse defile sε mɔmɑ̃z- ɔʁiblə… e pɥi…

puvwaʁ alɔʁ ʁεspiʁe pʁɔ̃fɔ̃damɑ̃
ynə dεʁnje fwa… sə seʁe tɑ̃dʁəmɑ̃

avɑ̃ dεʁnjəʁə pɑ̃se puʁ twa…
ty mə tjɛ̃dʁa la mɛ̃… ynə yltimə fwa…

e la mɔ̃n- amuʁ ɔ̃ sɑ̃bʁasəʁa
tə dizɑ̃ ʒə tεmə plys də sɑ̃ fwa lε didjɑ̃ ʒystə a twa

mɔ̃ be be ʒεməʁε tə fεʁə vivʁə ɑ̃ mwa
vulwaʁ tə ɡaʁde mεz- ynə vi sɑ̃ twa

sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə, ynə dulœʁ ɛ̃fliʒe
muʁiʁ a ta plasə ʁjɛ̃ kə puʁ œ̃ bεze

mɔ̃n- ətεʁnεl amuʁ sεt- ɛ̃ʒystə ty ε tu puʁ mwa
e ta « tyməʁ » œ̃ ʒuʁ tɑ̃pɔʁtəʁa

dɑ̃ kεlkə ʒuʁ nɔ̃ sə sə nə səʁa pa kə twa
si twa ty məʁ saʃə kə sε dø kʁimə kɔ̃ dekuvʁəʁa…