Poème-France.com

Poeme : Qui Que Tu SoisQui Que Tu Sois

Qui sue tu sois,
Pourquoi es-tu venu vers moi ? ?
Je ne voulais rien savoir
Je ne t’ écoutais pas.
Mais maintenant que
Nous nous sommes raprocher,
Je ne peut plus me passer de toi.
Désormais une journée sans toi,
Est un bout de mon cœur qui n’est plus là.
Depuis que tu fais partis de ma vie,
Je n’ai plus aucun soucis
Tu fais chaviré mon cœur
En mille et une splandeur.
Qui que tu sois
Je serais toujours là pour toi
Dans les moments
Ou tu auras besoin de moi
Qui que tu sois,
J’ éspere que notre amitié,
Ne ce brisera jamais
Amelie59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ki sɥ ty swa,
puʁkwa ε ty vəny vεʁ mwa ? ?
ʒə nə vulε ʁjɛ̃ savwaʁ
ʒə nə tekutε pa.
mε mɛ̃tənɑ̃ kə
nu nu sɔmə ʁapʁoʃe,
ʒə nə pø plys mə pase də twa.
dezɔʁmεz- ynə ʒuʁne sɑ̃ twa,
εt- œ̃ bu də mɔ̃ kœʁ ki nε plys la.
dəpɥi kə ty fε paʁti də ma vi,
ʒə nε plysz- okœ̃ susi
ty fε ʃaviʁe mɔ̃ kœʁ
ɑ̃ milə e ynə splɑ̃dœʁ.
ki kə ty swa
ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
dɑ̃ lε mɔmɑ̃
u ty oʁa bəzwɛ̃ də mwa
ki kə ty swa,
ʒespəʁə kə nɔtʁə amitje,
nə sə bʁizəʁa ʒamε