Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : ~~ L’Homme De Mes Rêves ~~

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/08/2005 00:00

L'écrit contient 102 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Amelie59

~~ L’Homme De Mes Rêves ~~

Un jour nos regards se sont croisés,
Et j’ai vu dans tes yeux
Que c’etais toi lhomme qui me plairais.
Je t’ai regarde dans les yeux
Et jai vu un homme heureux.
Je nous ai vu
Tous les deux enlacé
Comme des amoureux qui se begotais.
Et de la une larme a coulé
Car ce rêve n’allais pas ce realisé.
J’ai vu dans tes yeux que tu aimais un fille,
Une fille plus jolie.
Cette fille est arrivé,
Et tu la enlacé.
J’ai revu l’image de toi et moi
Qui enfaite eté toi et elle.
 • Pieds Hyphénique: ~~ L’Homme De Mes Rêves ~~

  un=jour=nos=re=gards=se=sont=croi=sés 9
  et=jai=vu=dans=tes=yeux 6
  que=ce=tais=toi=lhomme=qui=me=plai=rais 9
  je=tai=re=gar=de=dans=les=yeux 8
  et=jai=vu=un=homme=heu=reux 7
  je=nous=ai=vu 4
  tous=les=deux=en=la=cé 6
  comme=des=a=mou=reux=qui=se=be=go=tais 10
  et=de=la=une=lar=mea=cou=lé 8
  car=ce=rêve=nal=lais=pas=ce=rea=li=sé 10
  jai=vu=dans=tes=yeux=que=tu=ai=mais=un=fille 11
  u=ne=fille=plus=jo=lie 6
  cette=fille=est=ar=ri=vé 6
  et=tu=la=en=la=cé 6
  jai=re=vu=li=mage=de=toi=et=moi 9
  qui=en=faite=e=té=toi=et=elle 8
 • Phonétique : ~~ L’Homme De Mes Rêves ~~

  œ̃ ʒuʁ no ʁəɡaʁd sə sɔ̃ kʁwaze,
  e ʒε vy dɑ̃ tεz- iø
  kə sətε twa lɔmə ki mə plεʁε.
  ʒə tε ʁəɡaʁdə dɑ̃ lεz- iø
  e ʒε vy œ̃n- ɔmə œʁø.
  ʒə nuz- ε vy
  tus lε døz- ɑ̃lase
  kɔmə dεz- amuʁø ki sə bəɡɔtε.
  e də la ynə laʁmə a kule
  kaʁ sə ʁεvə nalε pa sə ʁəalize.
  ʒε vy dɑ̃ tεz- iø kə ty εmεz- œ̃ fijə,
  ynə fijə plys ʒɔli.
  sεtə fijə εt- aʁive,
  e ty la ɑ̃lase.
  ʒε ʁəvy limaʒə də twa e mwa
  ki ɑ̃fεtə əte twa e εllə.
 • Pieds Phonétique : ~~ L’Homme De Mes Rêves ~~

  œ̃=ʒuʁ=no=ʁə=ɡaʁd=sə=sɔ̃=kʁwa=ze 9
  e=ʒε=vy=dɑ̃=tε=zi=ø 7
  kə=sə=tε=twa=lɔ=mə=ki=mə=plε=ʁε 10
  ʒə=tε=ʁə=ɡa=ʁdə=dɑ̃=lε=zi=ø 9
  e=ʒε=vy=œ̃=nɔ=mə=œ=ʁø 8
  ʒə=nu=zε=vy 4
  tus=lε=dø=zɑ̃=la=se 6
  kɔmə=dε=za=mu=ʁø=ki=sə=bə=ɡɔ=tε 10
  e=də=la=y=nə=laʁ=mə=a=ku=le 10
  kaʁsə=ʁε=və=na=lε=pa=səʁə=a=li=ze 10
  ʒε=vy=dɑ̃=tε=zi=økə=ty=ε=mε=zœ̃=fijə 11
  y=nə=fi=jə=plys=ʒɔ=li 7
  sε=tə=fi=jə=ε=ta=ʁi=ve 8
  e=ty=la=ɑ̃=la=se 6
  ʒε=ʁə=vy=li=ma=ʒə=də=twa=e=mwa 10
  ki=ɑ̃=fε=tə=ə=te=twa=e=εl=lə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.