Poème-France.com

Poeme : Sous Le Plus Beau Ciel Du MondeSous Le Plus Beau Ciel Du Monde

SOUS LE PLUS BEAU CIEL DU MONDE
JE VOUS AI RENCONTRE
LE CIEL ETAIT ENSOLEILLER
JE VOUS AI TOUT DE SUITE REMARQUE
UNE MAITIER C’EST CREE
AU FILE DU TEMPS QUI A PASSER
JE NE ME SUIS PAS RETOURNER
J’AI CONTINUE A AVANCER
MEME SI SA NE PLAIT PAS AU GENS
JE LEUR DIT MERDE MAINTENANT
JE NE ME SACRIFIERAIS PAS POUR EUX
JE NE VOUS SACRIFIERAIS PAS POUR EUX
ILS ONT CAS APPRENDRE A L’ACCEPTER
QUE SA PLAISE OU NON
JE VIS MA VIE A MA FACON
VOUS AIENT ESSENTIEL POUR MOI
ET SA CA SE VOIT
COMPREND PAS PQ SA NE LEUT PLAIT PAS
VOUS ME PERMETTEZ DE ME DEPASSER
D’OUBLIER LE PASSE
UN PEU COMME UN NAUFRAGER
VOUS M’EMPECHER DE SOMBRER
J’ETAIS ENTREIN DE ME NOYER
ET JE VOUS AI RENCONTRER
VOUS ME PERMETTEZ DE M’EXPRIMER
SANS M’ENFONCER
TEMPS EN TEMPS VOUS ME SECOUER
ET SA ME REMET SUR PIED
EUX ILS ESSEILLENT DE ME MANIPULER
ET VOUS VOUS NE LE FAITE PAS
VOUS ME COMPRENEZ SANS JUGER
MEME SI SA N’A PAS TJ ETAIT FACILE DE VOUS PARLEZ
SOUVENT PEUR DE VOUS FAIRE MAL
SOUVENT PEUR DE VOTRE REACTION
MAIS VOUS SAVEZ ME RASSURER
J’APPREND A M’EXPRIMER
VOUS ME PERMETTEZ D’EVACUER
TOUT CE QUE J’AI D’ENFUI EN MOI
QUAND IL Y A DU DESARROI VOUS AIT LA
SOUS LE PLUS BEAU CIEL DU MONDE
JE VOUS AIS RENCONTRE
VOUS UNE PERSONNE SINCERE, ENTIERE, OPTIMISTE, …

J’AI U LA CHANCE DE VOUS RENCONTRER CE JOUR LA

JE N’ AI PAS ENVIE DE VOUS DECEVOIR

TIEN TROP A VS
Amour=Souffrance

PostScriptum

POUR UNE PROF QUE J’ADORE ET QUI AURA TJ MON AMITIER LA PLUS SINCERE JE VS ADORE


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

su lə plys bo sjεl dy mɔ̃də
ʒə vuz- ε ʁɑ̃kɔ̃tʁə
lə sjεl ətε ɑ̃sɔlεje
ʒə vuz- ε tu də sɥitə ʁəmaʁkə
ynə mεtje sε kʁi
o filə dy tɑ̃ ki a pase
ʒə nə mə sɥi pa ʁətuʁne
ʒε kɔ̃tinɥ a avɑ̃se
məmə si sa nə plε pa o ʒɑ̃
ʒə lœʁ di mεʁdə mɛ̃tənɑ̃
ʒə nə mə sakʁifjəʁε pa puʁ ø
ʒə nə vu sakʁifjəʁε pa puʁ ø
ilz- ɔ̃ ka apʁɑ̃dʁə a laksεpte
kə sa plεzə u nɔ̃
ʒə vis ma vi a ma fakɔ̃
vuz- ε esɑ̃sjεl puʁ mwa
e sa ka sə vwa
kɔ̃pʁɑ̃ pa pe ky sa nə lø plε pa
vu mə pεʁmεte də mə dəpase
dublje lə pasə
œ̃ pø kɔmə œ̃ nofʁaʒe
vu mɑ̃pεʃe də sɔ̃bʁe
ʒətεz- ɑ̃tʁɛ̃ də mə nwaje
e ʒə vuz- ε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
vu mə pεʁmεte də mεkspʁime
sɑ̃ mɑ̃fɔ̃se
tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃ vu mə səkue
e sa mə ʁəmε syʁ pje
øz- ilz- esεje də mə manipyle
e vu vu nə lə fεtə pa
vu mə kɔ̃pʁəne sɑ̃ ʒyʒe
məmə si sa na pa te ʒi ətε fasilə də vu paʁle
suvɑ̃ pœʁ də vu fεʁə mal
suvɑ̃ pœʁ də vɔtʁə ʁəaksjɔ̃
mε vu save mə ʁasyʁe
ʒapʁɑ̃t- a mεkspʁime
vu mə pεʁmεte dəvakɥe
tu sə kə ʒε dɑ̃fɥi ɑ̃ mwa
kɑ̃t- il i a dy dəzaʁwa vuz- ε la
su lə plys bo sjεl dy mɔ̃də
ʒə vuz- εs ʁɑ̃kɔ̃tʁə
vuz- ynə pεʁsɔnə sɛ̃səʁə, ɑ̃tjəʁə, ɔptimistə, …

ʒε y la ʃɑ̃sə də vu ʁɑ̃kɔ̃tʁe sə ʒuʁ la

ʒə nε pa ɑ̃vi də vu dəsəvwaʁ

tjɛ̃ tʁo a ve εs