Poeme : Tu Est Comme Sa

Tu Est Comme Sa

Tu est comme sa
Telle que je t’apprécie
Telle que je t’aperçois
Spontené, marrante, …
Tu es rentré dans ma vie
Telle un rayon de soleil
Tu m’as éblouie
Tu ma touché par t’as présence, ton caractère
Tu gardes tout en toi
Tu ne laisses rien paraître
Du moins tu esseille
Des fois le visage fermer
Tu parais forte
Mais tu est fragile
C’est une de tes faces cacher
Tu es comme sa
Telle que je t’apprécie
Telle que je t’apperçois
Spontané, marrante, …
En parlent avec moi
Tu as souvent les yeux qui brillent
Moi aussi d’ailleurs
C’est le poinds d’une amitié
Dresser malgré les berrières
Qu’ils esseillent de dresser
Tu es comme sa
Telle que je t’aprécie
Telle que je t’aperçois
Spontané, marrante, …
Y a quelque chose dans mon cœur
Qui fait que je tien a toi
De plus en plus
Sans toi je ne serai pas moi
Sans toi je ne me connais pas
Reste là
Et je me battrai pour toi, pour moi
Pour notre amitié
Ne les laisse pas nous séparer
Quelque chose dans mon cœur
Me parle de ma vie
Puis tout craque
Mais tu es la
Je sais que je peux compter su toi
Et c’est de même pour moi
Je suis là pour toi
Toi
Un ptit bout de femme, une prof, une amie
Tu sais il m’a fallut du temps pour te faire confiance
Mais maintenant je te fais entièrement confiance
Je sais bien suis pas facile a cerner
Mais toi tu y arrives
Autours de nous mensonges, qui blesse
Les paroles de haine
Qu’est ce que sa peut leur faire ce qui m’arrive
Qu’est ce que sa peut leur faire si je te voit
J’ai appris tout de toi
Je te dois beaucoup
Pour toi je dépenserais mon temps, ma vie
Je n’ai me pas te savoir triste
Pour moi tu compte plus que les gens de ma famille
Bien plus…
Cette amitié c’est crée
J’espere quelle va rester
Qu’il n’arriverons pas à nous separer
Tien trop a toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Est Comme Sa

  tu=est=com=me=sa 5
  tel=le=que=je=tap=pré=cie 7
  tel=le=que=je=ta=per=çois 7
  spon=te=né=mar=ran=te 6
  tu=es=ren=tré=dans=ma=vie 7
  tel=leun=rayon=de=so=leil 6
  tu=mas=é=blouie 4
  tu=ma=tou=ché=par=tas=présen=ce=ton=ca=rac=tère 12
  tu=gar=des=tout=en=toi 6
  tu=ne=laisses=rien=pa=raître 6
  du=moins=tu=es=sei=lle 6
  des=fois=le=vi=sage=fer=mer 7
  tu=pa=rais=for=te 5
  mais=tu=est=fra=gi=le 6
  cest=une=de=tes=fa=ces=ca=cher 8
  tu=es=com=me=sa 5
  tel=le=que=je=tap=pré=cie 7
  tel=le=que=je=tap=per=çois 7
  spon=ta=né=mar=ran=te 6
  en=par=lent=a=vec=moi 6
  tu=as=souvent=les=yeux=qui=brillent 7
  moi=aus=si=dail=leurs 5
  cest=le=poinds=dunea=mi=tié 6
  dres=ser=mal=gré=les=ber=rières 7
  quils=es=seillent=de=dres=ser 6
  tu=es=com=me=sa 5
  tel=le=que=je=ta=pré=cie 7
  tel=le=que=je=ta=per=çois 7
  spon=ta=né=mar=ran=te 6
  y=a=quel=que=chose=dans=mon=cœur 8
  qui=fait=que=je=tien=a=toi 7
  de=plus=en=plus 4
  sans=toi=je=ne=se=rai=pas=moi 8
  sans=toi=je=ne=me=con=nais=pas 8
  res=te=là 3
  et=je=me=bat=trai=pour=toi=pour=moi 9
  pour=notre=a=mi=ti=é 6
  ne=les=laisse=pas=nous=sé=pa=rer 8
  quel=que=chose=dans=mon=cœur 6
  me=par=le=de=ma=vie 6
  puis=tout=craque 3
  mais=tu=es=la 4
  je=sais=que=je=peux=comp=ter=su=toi 9
  et=cest=de=même=pour=moi 6
  je=suis=là=pour=toi 5
  toi 1
  un=p=tit=bout=de=fem=me=une=prof=u=nea=mie 12
  tu=sais=il=ma=fal=lut=du=temps=pour=te=faire=con=fiance 13
  mais=mainte=nant=je=te=fais=en=tiè=re=ment=con=fiance 12
  je=sais=bien=suis=pas=fa=cilea=cer=ner 9
  mais=toi=tu=y=ar=rives 6
  au=tours=de=nous=men=songes=qui=blesse 8
  les=pa=ro=les=de=haine 6
  quest=ce=que=sa=peut=leur=faire=ce=qui=mar=rive 11
  quest=ce=que=sa=peut=leur=faire=si=je=te=voit 11
  jai=ap=pris=tout=de=toi 6
  je=te=dois=beau=coup 5
  pour=toi=je=dépen=se=rais=mon=temps=ma=vie 10
  je=nai=me=pas=te=sa=voir=triste 8
  pour=moi=tu=comp=te=plus=que=les=gens=de=ma=fa=mille 13
  bien=plus 2
  cette=a=mi=tié=cest=crée 6
  jes=pe=re=quel=le=va=res=ter 8
  quil=nar=rive=rons=pas=à=nous=se=pa=rer 10
  tien=trop=a=toi 4
 • Phonétique : Tu Est Comme Sa

  ty ε kɔmə sa
  tεllə kə ʒə tapʁesi
  tεllə kə ʒə tapεʁswa
  spɔ̃təne, maʁɑ̃tə, …
  ty ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
  tεllə œ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj
  ty ma eblui
  ty ma tuʃe paʁ ta pʁezɑ̃sə, tɔ̃ kaʁaktεʁə
  ty ɡaʁdə- tut- ɑ̃ twa
  ty nə lεsə ʁjɛ̃ paʁεtʁə
  dy mwɛ̃ ty esεjə
  dε fwa lə vizaʒə fεʁme
  ty paʁε fɔʁtə
  mε ty ε fʁaʒilə
  sεt- ynə də tε fasə kaʃe
  ty ε kɔmə sa
  tεllə kə ʒə tapʁesi
  tεllə kə ʒə tapεʁswa
  spɔ̃tane, maʁɑ̃tə, …
  ɑ̃ paʁle avεk mwa
  ty a suvɑ̃ lεz- iø ki bʁije
  mwa osi dajœʁ
  sε lə pwɛ̃d dynə amitje
  dʁese malɡʁe lε beʁjεʁə
  kilz- esεje də dʁese
  ty ε kɔmə sa
  tεllə kə ʒə tapʁesi
  tεllə kə ʒə tapεʁswa
  spɔ̃tane, maʁɑ̃tə, …
  i a kεlkə ʃozə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ki fε kə ʒə tjɛ̃ a twa
  də plysz- ɑ̃ plys
  sɑ̃ twa ʒə nə səʁε pa mwa
  sɑ̃ twa ʒə nə mə kɔnε pa
  ʁεstə la
  e ʒə mə batʁε puʁ twa, puʁ mwa
  puʁ nɔtʁə amitje
  nə lε lεsə pa nu sepaʁe
  kεlkə ʃozə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  mə paʁlə də ma vi
  pɥi tu kʁakə
  mε ty ε la
  ʒə sε kə ʒə pø kɔ̃te sy twa
  e sε də mεmə puʁ mwa
  ʒə sɥi la puʁ twa
  twa
  œ̃ pti bu də famə, ynə pʁɔf, ynə ami
  ty sεz- il ma faly dy tɑ̃ puʁ tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə fεz- ɑ̃tjεʁəmɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə sε bjɛ̃ sɥi pa fasilə a sεʁne
  mε twa ty i aʁivə
  otuʁ də nu mɑ̃sɔ̃ʒə, ki blεsə
  lε paʁɔlə də-εnə
  kε sə kə sa pø lœʁ fεʁə sə ki maʁivə
  kε sə kə sa pø lœʁ fεʁə si ʒə tə vwa
  ʒε apʁi tu də twa
  ʒə tə dwa boku
  puʁ twa ʒə depɑ̃səʁε mɔ̃ tɑ̃, ma vi
  ʒə nε mə pa tə savwaʁ tʁistə
  puʁ mwa ty kɔ̃tə plys kə lε ʒɑ̃ də ma famijə
  bjɛ̃ plys…
  sεtə amitje sε kʁe
  ʒεspəʁə kεllə va ʁεste
  kil naʁivəʁɔ̃ pa a nu səpaʁe
  tjɛ̃ tʁo a twa
 • Syllabes Phonétique : Tu Est Comme Sa

  ty=ε=kɔ=mə=sa 5
  tεllə=kə=ʒə=ta=pʁe=si 6
  tεllə=kə=ʒə=ta=pεʁ=swa 6
  spɔ̃=tə=ne=ma=ʁɑ̃=tə 6
  ty=ε=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi 7
  tεllə=œ̃=ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj 6
  ty=ma=e=blu=i 5
  ty=ma=tu=ʃe=paʁ=ta=pʁe=zɑ̃sə=tɔ̃=ka=ʁak=tεʁə 12
  ty=ɡaʁ=də=tu=tɑ̃=twa 6
  tynə=lε=sə=ʁjɛ̃=pa=ʁεtʁə 6
  dy=mwɛ̃=ty=e=sε=jə 6
  dε=fwalə=vi=za=ʒə=fεʁ=me 7
  ty=pa=ʁε=fɔʁ=tə 5
  mε=ty=ε=fʁa=ʒi=lə 6
  sε=tynə=də=tε=fa=sə=ka=ʃe 8
  ty=ε=kɔ=mə=sa 5
  tεllə=kə=ʒə=ta=pʁe=si 6
  tεllə=kə=ʒə=ta=pεʁ=swa 6
  spɔ̃=ta=ne=ma=ʁɑ̃=tə 6
  ɑ̃=paʁ=le=a=vεk=mwa 6
  ty=a=su=vɑ̃=lε=ziø=ki=bʁi=je 9
  mwa=o=si=da=jœ=ʁə 6
  sεlə=pwɛ̃d=dy=nəa=mi=tje 6
  dʁe=se=mal=ɡʁe=lε=be=ʁjεʁə 7
  kil=ze=sε=je=də=dʁe=se 7
  ty=ε=kɔ=mə=sa 5
  tεllə=kə=ʒə=ta=pʁe=si 6
  tεllə=kə=ʒə=ta=pεʁ=swa 6
  spɔ̃=ta=ne=ma=ʁɑ̃=tə 6
  i=a=kεl=kə=ʃozə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  ki=fεkə=ʒə=tjɛ̃=a=twa 6
  də=plys=zɑ̃=plys 4
  sɑ̃=twaʒə=nə=sə=ʁε=pa=mwa 7
  sɑ̃=twaʒə=nə=mə=kɔ=nε=pa 7
  ʁεs=tə=la 3
  e=ʒə=mə=ba=tʁε=puʁ=twa=puʁ=mwa 9
  puʁ=nɔ=tʁə=a=mi=tje 6
  nə=lε=lεsə=pa=nu=se=pa=ʁe 8
  kεl=kə=ʃozə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 6
  mə=paʁ=lə=də=ma=vi 6
  pɥi=tu=kʁa=kə 4
  mε=ty=ε=la 4
  ʒə=sεkə=ʒə=pø=kɔ̃=te=sy=twa 8
  e=sεdə=mε=mə=puʁ=mwa 6
  ʒə=sɥi=la=puʁ=twa 5
  twa 1
  œ̃=pti=budə=fa=mə=y=nə=pʁɔf=y=nəa=mi 11
  ty=sε=zil=ma=fa=ly=dy=tɑ̃=puʁtə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 13
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=tə=fε=zɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  ʒə=sε=bjɛ̃=sɥi=pa=fa=siləa=sεʁ=ne 9
  mε=twa=ty=i=a=ʁivə 6
  o=tuʁdə=nu=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ki=blεsə 8
  lε=pa=ʁɔ=lə=də-εnə 6
  kεsə=kə=sa=pø=lœʁ=fε=ʁə=sə=ki=maʁivə 10
  kεsə=kə=sa=pø=lœʁ=fε=ʁə=si=ʒə=tə=vwa 11
  ʒε=a=pʁi=tu=də=twa 6
  ʒə=tə=dwa=bo=ku 5
  puʁ=twaʒə=de=pɑ̃sə=ʁε=mɔ̃=tɑ̃=ma=vi 9
  ʒə=nεmə=pa=tə=sa=vwaʁtʁistə 6
  puʁ=mwa=ty=kɔ̃tə=plys=kə=lε=ʒɑ̃=də=ma=fa=mi=jə 13
  bj=ɛ̃=plys 3
  sεtə=a=mi=tje=sε=kʁe 6
  ʒεspəʁə=kεl=lə=va=ʁεs=te 6
  kil=na=ʁivə=ʁɔ̃=pa=a=nu=sə=pa=ʁe 10
  tj=ɛ̃=tʁo=a=twa 5

PostScriptum

pour elle

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/08/2005 13:55(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poème !
j’espere que rien ni personne ne vous séparera toi et ton amie, l’amitié est sacré et rien ne peut la remplacer

continu
amitié...mimi
kiss(k)

Poème Amitié
Publié le 12/08/2005 13:42

L'écrit contient 361 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Amour=Souffrance

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs