Poème-France.com

Poeme : LoloLolo

Depuis que je te connais, ma vie a changée.
Tu m’as apporté une nouvelle vision de ce monde,
Une vision qui m’as tant aidé,
Tous mes moments sombres avec tellement de solitude
Se sont effacés.
Je sais que tu n’aimes pas que je parle de mort,
Mais je tiens à te dire que si tu n’aurais pas été là,
Je crois que je ne serai pas en train de t’écrire un de mes fameux poèmes, tu sais où je serais, loin de toi, très loin dans le paradis.
J’ai changé, ne t’inquiète pas, cela ne se reproduira pas,
Enfin je l’éspère.
Toi qui ressemble à un ange, une lumière venue du ciel… tous les plus beau mots du monde peuvent te qualifier,
Car personne ne peux te remplacer, tu es la perle rare comme on dit, toi qui est tout cela, tu es malgrès tout ma meilleure amie ! !
Analoser

PostScriptum

Pour ma meilleure amie que j’adore, bizoux laura jtm.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kə ʒə tə kɔnε, ma vi a ʃɑ̃ʒe.
ty ma apɔʁte ynə nuvεllə vizjɔ̃ də sə mɔ̃də,
ynə vizjɔ̃ ki ma tɑ̃ εde,
tus mε mɔmɑ̃ sɔ̃bʁəz- avεk tεllmɑ̃ də sɔlitydə
sə sɔ̃t- efase.
ʒə sε kə ty nεmə pa kə ʒə paʁlə də mɔʁ,
mε ʒə tjɛ̃z- a tə diʁə kə si ty noʁε pa ete la,
ʒə kʁwa kə ʒə nə səʁε pa ɑ̃ tʁɛ̃ də tekʁiʁə œ̃ də mε famø pɔεmə, ty sεz- u ʒə səʁε, lwɛ̃ də twa, tʁε lwɛ̃ dɑ̃ lə paʁadi.
ʒε ʃɑ̃ʒe, nə tɛ̃kjεtə pa, səla nə sə ʁəpʁɔdɥiʁa pa,
ɑ̃fɛ̃ ʒə lespεʁə.
twa ki ʁəsɑ̃blə a œ̃n- ɑ̃ʒə, ynə lymjεʁə vənɥ dy sjεl… tus lε plys bo mo dy mɔ̃də pəve tə kalifje,
kaʁ pεʁsɔnə nə pø tə ʁɑ̃plase, ty ε la pεʁlə ʁaʁə kɔmə ɔ̃ di, twa ki ε tu səla, ty ε malɡʁε tu ma mεjəʁə ami ! !