Poème-France.com

Poeme : PerfectionPerfection

Je ne sais comment te l’avouer,
Je n’ai aucun moyen d’expression
Seul l’art d’un poème peut te dévoiler ta beauté.
Quand je te vois un bloquage s’écoule en moi.
Tu ne peux pas t’imaginer combien je te trouve beau,
Si proche de la perfection
Que mon admiration pour toi grandit de jour en jour.
Je pourrais rester des journées entières à t’admirer,
Tu m’as tellement envoutée.
Tu ne me croieras peut être pas,
Mais pour moi tu es le plus beau garçon
Que j’ai rencontré depuis que je suis née,
Personne ne peux te remplacer.
Voilà, je t’ai dit mes plus profondes pensées
Et je peux t’assurer que tout cela ne changera jamais.
Analoser

PostScriptum

Pour fabrice, jte trouve trop parfait.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε kɔmɑ̃ tə lavue,
ʒə nε okœ̃ mwajɛ̃ dεkspʁesjɔ̃
səl laʁ dœ̃ pɔεmə pø tə devwale ta bote.
kɑ̃ ʒə tə vwaz- œ̃ blɔkaʒə sekulə ɑ̃ mwa.
ty nə pø pa timaʒine kɔ̃bjɛ̃ ʒə tə tʁuvə bo,
si pʁoʃə də la pεʁfεksjɔ̃
kə mɔ̃n- admiʁasjɔ̃ puʁ twa ɡʁɑ̃di də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ.
ʒə puʁʁε ʁεste dε ʒuʁnez- ɑ̃tjεʁəz- a tadmiʁe,
ty ma tεllmɑ̃ ɑ̃vute.
ty nə mə kʁwaəʁa pø εtʁə pa,
mε puʁ mwa ty ε lə plys bo ɡaʁsɔ̃
kə ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dəpɥi kə ʒə sɥi ne,
pεʁsɔnə nə pø tə ʁɑ̃plase.
vwala, ʒə tε di mε plys pʁɔfɔ̃də pɑ̃se
e ʒə pø tasyʁe kə tu səla nə ʃɑ̃ʒəʁa ʒamε.