Poème-France.com

Poeme : Entre La Vie Et La MortEntre La Vie Et La Mort

Je dédie ces quelques vers
A celui qui m’a sortie de mes galères,
A celui qui aujourd’hui se perd,
Le cœur noyé au fond d’un verre.

Il tente d’étouffer sa peine,
De calmer ce sang qui s’agite dans ses veines.
Il a fait le vide autour de lui,
Il s’est séparé de moi, de sa famille, de ses amis.

Aujourd’hui il est seul face à la mort,
Face à ce sentiment de plus en plus fort.
Il veut en finir avec ce monde incertain,
Il veut quitter cette terre de ces propres mains.

Mais moi je l’aime plus que tout
Et peu m’importe les risques à courir
Je le sortirai de ce trou
Ou alors nous serons deux à mourir…
Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə dedi sε kεlk vεʁ
a səlɥi ki ma sɔʁti də mε ɡalεʁə,
a səlɥi ki oʒuʁdɥi sə pεʁ,
lə kœʁ nwaje o fɔ̃ dœ̃ veʁə.

il tɑ̃tə detufe sa pεnə,
də kalme sə sɑ̃ ki saʒitə dɑ̃ sε vεnə.
il a fε lə vidə otuʁ də lɥi,
il sε sepaʁe də mwa, də sa famijə, də sεz- ami.

oʒuʁdɥi il ε səl fasə a la mɔʁ,
fasə a sə sɑ̃timɑ̃ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ.
il vø ɑ̃ finiʁ avεk sə mɔ̃də ɛ̃sεʁtɛ̃,
il vø kite sεtə teʁə də sε pʁɔpʁə- mɛ̃.

mε mwa ʒə lεmə plys kə tu
e pø mɛ̃pɔʁtə lε ʁiskz- a kuʁiʁ
ʒə lə sɔʁtiʁε də sə tʁu
u alɔʁ nu səʁɔ̃ døz- a muʁiʁ…