Poème-France.com

Poeme : Amour ÉternelAmour Éternel

Souvent mon âme cherche à s’évader
Et je sais toujours vers qui mes pensées vont se tourner.
Vers cette personne que j’ai tant aimé
Et à qui mon cœur ne cessera jamais d’être attaché.

Je ne peux que t’aimer toujours
Car tu fais parti de moi,
Je te ressens jours après jours
Et mon corps en pleurs quelques fois.

Ta souffrance me paralyse et m’étouffe à la fois,
C’est comme un cri à l’intérieur de moi.
Chaque fois que t’as mal, chaque fois que t’as peur
Mon cœur perçoit tout ça et ça vient de l’intérieur.

Je suis ton corps, tu es mon cœur
Je suis tes yeux, tu es mon âme sœur,
Nous ne formons qu’un et si un jour nous devons partir
Ca sera ensemble que nous irons mourir…
Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

suvɑ̃ mɔ̃n- amə ʃεʁʃə a sevade
e ʒə sε tuʒuʁ vεʁ ki mε pɑ̃se vɔ̃ sə tuʁne.
vεʁ sεtə pεʁsɔnə kə ʒε tɑ̃ εme
e a ki mɔ̃ kœʁ nə sesəʁa ʒamε dεtʁə ataʃe.

ʒə nə pø kə tεme tuʒuʁ
kaʁ ty fε paʁti də mwa,
ʒə tə ʁəsɛ̃ ʒuʁz- apʁε ʒuʁ
e mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ plœʁ kεlk fwa.

ta sufʁɑ̃sə mə paʁalizə e metufə a la fwa,
sε kɔmə œ̃ kʁi a lɛ̃teʁjœʁ də mwa.
ʃakə fwa kə ta mal, ʃakə fwa kə ta pœʁ
mɔ̃ kœʁ pεʁswa tu sa e sa vjɛ̃ də lɛ̃teʁjœʁ.

ʒə sɥi tɔ̃ kɔʁ, ty ε mɔ̃ kœʁ
ʒə sɥi tεz- iø, ty ε mɔ̃n- amə sœʁ,
nu nə fɔʁmɔ̃ kœ̃n- e si œ̃ ʒuʁ nu dəvɔ̃ paʁtiʁ
ka səʁa ɑ̃sɑ̃blə kə nuz- iʁɔ̃ muʁiʁ…