Poème-France.com

Poeme : Un Enfant Normal ?Un Enfant Normal ?

Quand je suis tombée enceinte
Tout étais normal
T’es né dodu, tout était normal
Mais le problème est mental
C’est pas de ta faute, mais pas de la mienne non plus
Toute ta vie, tu vas n’etre qu’un enfant, qu’un gamin
Toujours accroché après moi, du soir au matin
Rien ne nous séparera
Car tu ne seras jamais un homme
Quelqu’uns vont se monquer de toi
Mais sa ne te fera rien
Car tel est ton chemin
Toute ma vie, je vais veiller sur toi
Et c’est pour ton bien
Et surtout pour le mien
Tu seras toujours dépendant de moi
Mais sa ne me fait rien

Je t’aime et je t’aimerais pour toujours mon bébé.
Mais j’aurais tellement voulu que tu sois normal.
Angel_One_Night

PostScriptum

C’est un peu l’histoire de ma mère, car c’est ça qu’y c’est passer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə sɥi tɔ̃be ɑ̃sɛ̃tə
tut- etε nɔʁmal
tε ne dɔdy, tut- etε nɔʁmal
mε lə pʁɔblεmə ε mɑ̃tal
sε pa də ta fotə, mε pa də la mjεnə nɔ̃ plys
tutə ta vi, ty va nεtʁə kœ̃n- ɑ̃fɑ̃, kœ̃ ɡamɛ̃
tuʒuʁz- akʁoʃe apʁε mwa, dy swaʁ o matɛ̃
ʁjɛ̃ nə nu sepaʁəʁa
kaʁ ty nə səʁa ʒamεz- œ̃n- ɔmə
kεlkœ̃ vɔ̃ sə mɔ̃ke də twa
mε sa nə tə fəʁa ʁjɛ̃
kaʁ tεl ε tɔ̃ ʃəmɛ̃
tutə ma vi, ʒə vε vεje syʁ twa
e sε puʁ tɔ̃ bjɛ̃
e syʁtu puʁ lə mjɛ̃
ty səʁa tuʒuʁ depɑ̃dɑ̃ də mwa
mε sa nə mə fε ʁjɛ̃

ʒə tεmə e ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ mɔ̃ bebe.
mε ʒoʁε tεllmɑ̃ vuly kə ty swa nɔʁmal.