Poème-France.com

Poeme : Un Enfant Normal ? (La Suite)Un Enfant Normal ? (La Suite)

Ceux que l’on met au monde
Ne nous appartiennent pas
C’est ce que l’on nous montre
Et c’est ce que l’on croit
Ils ont une vie à vivre
On n’peut pas dessiner
Les chemins qu’ils vont suivre
Ils devront décider
C’est une belle histoire
Que cette indépendance
Une fois passés les boires
Et la petite enfance
Qu’il ne faille rien nouer
Qu’on ne puisse pas défaire
Que des nœuds pas serrés
Des boucles, si l’on préfère
Ceux que l’on aide à naître
Ne nous appartiennent pas
Ils sont ce qu’ils veulent être
Qu’on en soit fière ou pas
C’est ce que l’on nous dit
C’est ce qui est écrit
La bonne philosophie
La grande psychologie
Et voila que tu nais
Et que t’es pas normal
T’es dodu, t’es parfait
Le problème est mental
Et voilà que c’est pas vrai
Que tu vas faire ton chemin
Car t’arrêteras jamais
De n’être qu’un gamin
Tu fais tes premiers pas
On se laisse émouvoir
Mais les pas que tu feras
Ne te mèneront nulle part
Qui es-tu si t’es pas
Un adulte en devenir
Si c’est ma jupe à moi
Pour toujours qui t’attire
C’est pas c’qu’on m’avait dit
J’étais pas préparée
T’es a moi pour la vie
Le bon dieu c’est trompé
Et y a le diable qui rit
Dans sa barbe de feu
Et puis qui me punit
D’l’avoir prié un peu
Pour que tu m’appartiennes
À la vie, à la mort
Il t’a changé en teigne
Il t’a jeté un sort
T’es mon enfant d’amour
T’es mon enfant spécial
Un enfant pour toujours
Un cadeau des étoiles
Un enfant à jamais
Un enfant anormal
C’est ce que j’éspèrais
Alors pourquoi j’ai mal
J’aurais pas réussi
A me détacher de toi
Le destin est gentil
Tu n’e t’en iras pas
T’auras pas dix huit ans
De la même façon
Que ceux que le temps rend
Plus hommes que garçons
T’auras besoin de moi
Mon éternel enfant
Qui ne t’en iras pas
Vivre appartement
Ta jeunesse me suivra
Jusque dans ma vieillesse
Ton docteur a dit ça
C’était comme une promesse
Moi qui avais tellement peur
De te voir m’échapper
Voilà que ton petit cœur
Me jure fidélité
Toute ma vie durant
J’conserverai mes droit
Mes tâches de maman
Et tu m’appartiendras
Ceux que l’on met au monde
Ne nous appartiennent pas
C’est ce que l’on nous montre
Et c’est ce que l’on croit
C’est une belle histoire
Que cette histoire là
Mais voilà que surprise
Mon enfant m’appartient
Tu te fous de ce que disent
Les auteurs des bouquins
T’arrives et tu m’adores
Et tu me fais confiance
De tout ton petit corps
De toute ta différence
J’serai pas là de passage
Comme les autres parents
Qui font dans le mariage
Le duil de leur enfant
J’aurais le privilège
De te border chaque soir
Et certains jours de neige
De te mettre ton foulard
À l’âge où d’autres n’ont
Que cette visite rare
Qui vient et qui repart
Par soirs de réveillon
Tu seras le baton
De ma vieillesse précoce
En même temps que le boulet
Qui drainera mes forces
Tu ne connais que moi
Et ton ami pierrot
Que je te décrit tout bas
Quand tu vas faire dodo
Et tu prends pour acquis
Que je serais toujours là
Pour t’apprendre cette vie
Que tu n’apprendras pas
Car ta vie s’est figée
Mais la mienne passera
J’me surprends à souhaiter
Que tu trépasse avant moi
On ne peut pas t’admirer
Autant que je t’admire
Moi qui ai la fièrté
De te voir m’appartenir
J’voudrais pas qu’on t’insulte
Et qu’on s’adresse a toi
Comme à un pauvre adulte
Parce qu’on t’connaîtrait pas
Si le diable s’arrange
Pour que tu me survives
Que dieu me change en ange
Que je puisse te suivre
Ceux que l’on met au monde
Ne nous appartiennent pas
À moins de mettre au monde
Un enfant comme toi
C’est une belle histoire
Que celle qui est la notre
Pourtant je donnerais ma vie
Pour que tu sois comme les autres
Angel_One_Night

PostScriptum

C’est une chanson de Lynda Lemay que je trouve extraordinaire, le titre c’est ; CEUX QUE L’ON MET AU MONDE. C’est vraiment l’histoire de ma mère quand elle a mit au monde mon petit frère. Mais jamais elle ne l’a regretter.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sø kə lɔ̃ mεt o mɔ̃də
nə nuz- apaʁtjεne pa
sε sə kə lɔ̃ nu mɔ̃tʁə
e sε sə kə lɔ̃ kʁwa
ilz- ɔ̃ ynə vi a vivʁə
ɔ̃ npø pa desine
lε ʃəmɛ̃ kil vɔ̃ sɥivʁə
il dəvʁɔ̃ deside
sεt- ynə bεllə istwaʁə
kə sεtə ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə
ynə fwa pase lε bwaʁə
e la pətitə ɑ̃fɑ̃sə
kil nə fajə ʁjɛ̃ nue
kɔ̃ nə pɥisə pa defεʁə
kə dε neyd pa seʁe
dε buklə, si lɔ̃ pʁefεʁə
sø kə lɔ̃n- εdə a nεtʁə
nə nuz- apaʁtjεne pa
il sɔ̃ sə kil vəle εtʁə
kɔ̃n- ɑ̃ swa fjεʁə u pa
sε sə kə lɔ̃ nu di
sε sə ki εt- ekʁi
la bɔnə filozɔfi
la ɡʁɑ̃də psikɔlɔʒi
e vwala kə ty nε
e kə tε pa nɔʁmal
tε dɔdy, tε paʁfε
lə pʁɔblεmə ε mɑ̃tal
e vwala kə sε pa vʁε
kə ty va fεʁə tɔ̃ ʃəmɛ̃
kaʁ taʁεtəʁa ʒamε
də nεtʁə kœ̃ ɡamɛ̃
ty fε tε pʁəmje pa
ɔ̃ sə lεsə emuvwaʁ
mε lε pa kə ty fəʁa
nə tə mεnəʁɔ̃ nylə paʁ
ki ε ty si tε pa
œ̃n- adyltə ɑ̃ dəvəniʁ
si sε ma ʒypə a mwa
puʁ tuʒuʁ ki tatiʁə
sε pa skɔ̃ mavε di
ʒetε pa pʁepaʁe
tε a mwa puʁ la vi
lə bɔ̃ djø sε tʁɔ̃pe
e i a lə djablə ki ʁit
dɑ̃ sa baʁbə də fø
e pɥi ki mə pyni
dlavwaʁ pʁje œ̃ pø
puʁ kə ty mapaʁtjεnə
a la vi, a la mɔʁ
il ta ʃɑ̃ʒe ɑ̃ tεɲə
il ta ʒəte œ̃ sɔʁ
tε mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ damuʁ
tε mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ spesjal
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ puʁ tuʒuʁ
œ̃ kado dεz- etwalə
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ a ʒamε
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ anɔʁmal
sε sə kə ʒespεʁε
alɔʁ puʁkwa ʒε mal
ʒoʁε pa ʁeysi
a mə detaʃe də twa
lə dεstɛ̃ ε ʒɑ̃til
ty nə tɑ̃n- iʁa pa
toʁa pa diz- ɥit ɑ̃
də la mεmə fasɔ̃
kə sø kə lə tɑ̃ ʁɑ̃
plysz- ɔmə kə ɡaʁsɔ̃
toʁa bəzwɛ̃ də mwa
mɔ̃n- etεʁnεl ɑ̃fɑ̃
ki nə tɑ̃n- iʁa pa
vivʁə apaʁtəmɑ̃
ta ʒənεsə mə sɥivʁa
ʒyskə dɑ̃ ma vjεjεsə
tɔ̃ dɔktœʁ a di sa
setε kɔmə ynə pʁɔmεsə
mwa ki avε tεllmɑ̃ pœʁ
də tə vwaʁ meʃape
vwala kə tɔ̃ pəti kœʁ
mə ʒyʁə fidelite
tutə ma vi dyʁɑ̃
ʒkɔ̃sεʁvəʁε mε dʁwa
mε taʃə də mamɑ̃
e ty mapaʁtjɛ̃dʁa
sø kə lɔ̃ mεt o mɔ̃də
nə nuz- apaʁtjεne pa
sε sə kə lɔ̃ nu mɔ̃tʁə
e sε sə kə lɔ̃ kʁwa
sεt- ynə bεllə istwaʁə
kə sεtə istwaʁə la
mε vwala kə syʁpʁizə
mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ mapaʁtjɛ̃
ty tə fus də sə kə dize
lεz- otœʁ dε bukɛ̃
taʁivəz- e ty madɔʁə
e ty mə fε kɔ̃fjɑ̃sə
də tu tɔ̃ pəti kɔʁ
də tutə ta difeʁɑ̃sə
ʒsəʁε pa la də pasaʒə
kɔmə lεz- otʁə- paʁɑ̃
ki fɔ̃ dɑ̃ lə maʁjaʒə
lə dɥj də lœʁ ɑ̃fɑ̃
ʒoʁε lə pʁivilεʒə
də tə bɔʁde ʃakə swaʁ
e sεʁtɛ̃ ʒuʁ də nεʒə
də tə mεtʁə tɔ̃ fulaʁ
a laʒə u dotʁə- nɔ̃
kə sεtə vizitə ʁaʁə
ki vjɛ̃ e ki ʁəpaʁ
paʁ swaʁ də ʁevεjɔ̃
ty səʁa lə batɔ̃
də ma vjεjεsə pʁekɔsə
ɑ̃ mεmə tɑ̃ kə lə bulε
ki dʁεnəʁa mε fɔʁsə
ty nə kɔnε kə mwa
e tɔ̃n- ami pjeʁo
kə ʒə tə dekʁi tu ba
kɑ̃ ty va fεʁə dɔdo
e ty pʁɑ̃ puʁ aki
kə ʒə səʁε tuʒuʁ la
puʁ tapʁɑ̃dʁə sεtə vi
kə ty napʁɑ̃dʁa pa
kaʁ ta vi sε fiʒe
mε la mjεnə pasəʁa
ʒmə syʁpʁɑ̃z- a suεte
kə ty tʁepasə avɑ̃ mwa
ɔ̃ nə pø pa tadmiʁe
otɑ̃ kə ʒə tadmiʁə
mwa ki ε la fjεʁte
də tə vwaʁ mapaʁtəniʁ
ʒvudʁε pa kɔ̃ tɛ̃syltə
e kɔ̃ sadʁεsə a twa
kɔmə a œ̃ povʁə adyltə
paʁsə kɔ̃ tkɔnεtʁε pa
si lə djablə saʁɑ̃ʒə
puʁ kə ty mə syʁvivə
kə djø mə ʃɑ̃ʒə ɑ̃n- ɑ̃ʒə
kə ʒə pɥisə tə sɥivʁə
sø kə lɔ̃ mεt o mɔ̃də
nə nuz- apaʁtjεne pa
a mwɛ̃ də mεtʁə o mɔ̃də
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ kɔmə twa
sεt- ynə bεllə istwaʁə
kə sεllə ki ε la nɔtʁə
puʁtɑ̃ ʒə dɔnəʁε ma vi
puʁ kə ty swa kɔmə lεz- otʁə