Poème-France.com

Poeme : Le Temps Passe Beaucoup Trop ViteLe Temps Passe Beaucoup Trop Vite

Pour apprendre la valeur d’une année,
Demande à l’étudiant qui a raté un examen.
Pour apprendre la valeur d’un mois,
Demande à la mère qui a mis un enfant au monde trop tôt.
Pour apprendre la valeur d’une semaine,
Demande à l’éditeur d’un journal hebdomadaire.
Pour apprendre la valeur d’une heure,
Demande aux fiancés qui attendent de se revoir.
Pour apprendre la valeur d’un minute,
Demande à celui qui a rater son train, son avion, ou son bus.
Pour apprendre la valeur d’une seconde,
Demande à celui qui a perdu quelqu’un dans un accident.
Pour apprendre la valeur d’une milliseconde,
Demande à celui qui a gagné une médaille d’argent aux jeux Olympiques.

Le temps n’attend personne.
Rassemble chaque instant qu’il te reste et il sera de grande valeur.
Angel_One_Night

PostScriptum

Le temps n’attend personne.
Rassemble chaque instant qu’il te reste et il sera de grande valeur.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dynə ane,
dəmɑ̃də a letydjɑ̃ ki a ʁate œ̃n- εɡzamɛ̃.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dœ̃ mwa,
dəmɑ̃də a la mεʁə ki a miz- œ̃n- ɑ̃fɑ̃ o mɔ̃də tʁo to.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dynə səmεnə,
dəmɑ̃də a leditœʁ dœ̃ ʒuʁnal εbdɔmadεʁə.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dynə œʁ,
dəmɑ̃də o fjɑ̃se ki atɑ̃de də sə ʁəvwaʁ.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dœ̃ minytə,
dəmɑ̃də a səlɥi ki a ʁate sɔ̃ tʁɛ̃, sɔ̃n- avjɔ̃, u sɔ̃ bys.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dynə səɡɔ̃də,
dəmɑ̃də a səlɥi ki a pεʁdy kεlkœ̃ dɑ̃z- œ̃n- aksidɑ̃.
puʁ apʁɑ̃dʁə la valœʁ dynə milizəɡɔ̃də,
dəmɑ̃də a səlɥi ki a ɡaɲe ynə medajə daʁʒe o ʒøz- ɔlɛ̃pik.

lə tɑ̃ natɑ̃ pεʁsɔnə.
ʁasɑ̃blə ʃakə ɛ̃stɑ̃ kil tə ʁεstə e il səʁa də ɡʁɑ̃də valœʁ.