Poème-France.com

Poeme : Mon Âme SoeurMon Âme Soeur

Depuis ce long moment
Je te cherchais désespérement
Pourquoi donc ne t’es tu pas protester
Tant qu’à me laisser te chercher
Je devrais te détester infiniment
Mais tu es ma destinée
Mon Âme sœur
J’en suis sûre
Je l’entends à travers murs à murs
Toi seul pourrait m’apporter autant de bonheur
Celui dont j’ai tant besoin
Mais fuyais-tu loin de moi
Afin que je ne te trouve pas
Tu pourrais me faire souffrir
Je voudrais tant en mourir
Tu compte tant à mon cœur
Mais le tiens peut-il reçevoir mon bonheur
Serais-je un jour l’élue de ton cœur
La seule que tu pourras aimé
Es-tu la partie manquante que je cherchais tant
Depuis une éternité, depuis ces années
Mais tu as déjà quelqu’un à aimer
Pourquoi ne suis-je pas cette personne
Depuis que j’ai croisé ton regard
Je ne peux plus m’en détacher
Mais toi tu n’oses pas croisé le mien
Je ne cesse de penser à ta douce voix
Elle me rend tellement joyeuse
Je me sentirais sécurisée dans tes bras
Mais je crois que cette place est déjà prise
Je n’oublierai jamais ces baisers que tu m’as donné
Angel16_83

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi sə lɔ̃ mɔmɑ̃
ʒə tə ʃεʁʃε dezεspeʁəmɑ̃
puʁkwa dɔ̃k nə tε ty pa pʁɔtεste
tɑ̃ ka mə lεse tə ʃεʁʃe
ʒə dəvʁε tə detεste ɛ̃finime
mε ty ε ma dεstine
mɔ̃n- amə sœʁ
ʒɑ̃ sɥi syʁə
ʒə lɑ̃tɑ̃z- a tʁavεʁ myʁz- a myʁ
twa səl puʁʁε mapɔʁte otɑ̃ də bɔnœʁ
səlɥi dɔ̃ ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃
mε fyiε ty lwɛ̃ də mwa
afɛ̃ kə ʒə nə tə tʁuvə pa
ty puʁʁε mə fεʁə sufʁiʁ
ʒə vudʁε tɑ̃ ɑ̃ muʁiʁ
ty kɔ̃tə tɑ̃ a mɔ̃ kœʁ
mε lə tjɛ̃ pø til ʁəsəvwaʁ mɔ̃ bɔnœʁ
səʁε ʒə œ̃ ʒuʁ lelɥ də tɔ̃ kœʁ
la sələ kə ty puʁʁaz- εme
ε ty la paʁti mɑ̃kɑ̃tə kə ʒə ʃεʁʃε tɑ̃
dəpɥiz- ynə etεʁnite, dəpɥi sεz- ane
mε ty a deʒa kεlkœ̃ a εme
puʁkwa nə sɥi ʒə pa sεtə pεʁsɔnə
dəpɥi kə ʒε kʁwaze tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʒə nə pø plys mɑ̃ detaʃe
mε twa ty nozə pa kʁwaze lə mjɛ̃
ʒə nə sεsə də pɑ̃se a ta dusə vwa
εllə mə ʁɑ̃ tεllmɑ̃ ʒwajøzə
ʒə mə sɑ̃tiʁε sekyʁize dɑ̃ tε bʁa
mε ʒə kʁwa kə sεtə plasə ε deʒa pʁizə
ʒə nubljəʁε ʒamε sε bεze kə ty ma dɔne