Poème-France.com

Poeme : LarmeLarme

Sur ta joue une larme
Qui coule lentement et me désarme ;
Une larme puis une autre en suivant,
Grosse et rouge comme du sang.
J’ai bu de tes yeux cette larme
Au goût salé, de couleur parme.
Mais ne viens pas boire les miennes,
Poison d’angoisses et de dilemmes,
Filtre d’amour amer
Envahi par la nuit et noyé par la mer.
J’ai accueilli tes sanglots dans mon cœur
Pour consoler un amour qui se meurt.
Mais ne viens pas recueillir les miens,
Pour toi ils sont vides de riens.
De nuits blanches en jours noirs
Je t’attends dans le soir…
Angelbaby

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

syʁ ta ʒu ynə laʁmə
ki kulə lɑ̃təmɑ̃ e mə dezaʁmə,
ynə laʁmə pɥiz- ynə otʁə ɑ̃ sɥivɑ̃,
ɡʁɔsə e ʁuʒə kɔmə dy sɑ̃.
ʒε by də tεz- iø sεtə laʁmə
o ɡu sale, də kulœʁ paʁmə.
mε nə vjɛ̃ pa bwaʁə lε mjεnə,
pwazɔ̃ dɑ̃ɡwasəz- e də dilamə,
filtʁə damuʁ ame
ɑ̃vai paʁ la nɥi e nwaje paʁ la mεʁ.
ʒε akœji tε sɑ̃ɡlo dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
puʁ kɔ̃sɔle œ̃n- amuʁ ki sə məʁ.
mε nə vjɛ̃ pa ʁəkœjiʁ lε mjɛ̃,
puʁ twa il sɔ̃ vidə də ʁjɛ̃.
də nɥi blɑ̃ʃəz- ɑ̃ ʒuʁ nwaʁ
ʒə tatɑ̃ dɑ̃ lə swaʁ…