Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime…Je T’Aime…

Je t’aime pour amener du soleil dans ta vie,
Je t’aime pour te faire oublier tes ennuis,
Je t’aime pour essayer de te faire sourire,
Je t’aime pour égayer toute ta vie de rires,
Je t’aime pour que tu ne penses plus à tes peurs,
Je t’aime pour que tu oublies toutes tes douleurs.

Je t’aime parce que tu comptes beaucoup pour moi,
Je t’aime parce que tu es toi et juste toi,
Je t’aime parce que tu sais toujours m’écouter,
Je t’aime parce que tu es présent pour m’aider,
Je t’aime parce que tu effaces mes soucis,
Je t’aime parce que tu illumines ma vie.

Je t’aime malgré que ton cœur soit des fois absent,
Je t’aime malgré que tu penses à elle parfois,
Je t’aime malgré qu’elle fasse partie de toi,
Je t’aime malgré que tu ne puisses pas tout m’offrir,
Je t’aime malgré que cela me fasse souffrir.
Angelbaby

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə puʁ aməne dy sɔlεj dɑ̃ ta vi,
ʒə tεmə puʁ tə fεʁə ublje tεz- ɑ̃nɥi,
ʒə tεmə puʁ esεje də tə fεʁə suʁiʁə,
ʒə tεmə puʁ eɡεje tutə ta vi də ʁiʁə,
ʒə tεmə puʁ kə ty nə pɑ̃sə plysz- a tε pœʁ,
ʒə tεmə puʁ kə ty ubli tutə tε dulœʁ.

ʒə tεmə paʁsə kə ty kɔ̃tə boku puʁ mwa,
ʒə tεmə paʁsə kə ty ε twa e ʒystə twa,
ʒə tεmə paʁsə kə ty sε tuʒuʁ mekute,
ʒə tεmə paʁsə kə ty ε pʁezɑ̃ puʁ mεde,
ʒə tεmə paʁsə kə ty efasə mε susi,
ʒə tεmə paʁsə kə ty ilyminə ma vi.

ʒə tεmə malɡʁe kə tɔ̃ kœʁ swa dε fwaz- absɑ̃,
ʒə tεmə malɡʁe kə ty pɑ̃səz- a εllə paʁfwa,
ʒə tεmə malɡʁe kεllə fasə paʁti də twa,
ʒə tεmə malɡʁe kə ty nə pɥisə pa tu mɔfʁiʁ,
ʒə tεmə malɡʁe kə səla mə fasə sufʁiʁ.