Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

Tu es mon ange ma vie
Je t’aimerais pour toujours
Mon tendre et véritable amour
Pour lequel je donnerai mon esprit
Afin que tu puisse survivre
Dans ce monde égoïste
Pour toi je veux vivre
Et ne plus être triste
Si tu veux me garder
Dans ton cœur pour l’éternité
Sache en tout cas que pour moi
Dans mon âme tu resteras
Je t’aime pour toujours Anthony
Anthony Wambach

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə ma vi
ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ
mɔ̃ tɑ̃dʁə e veʁitablə amuʁ
puʁ ləkεl ʒə dɔnəʁε mɔ̃n- εspʁi
afɛ̃ kə ty pɥisə syʁvivʁə
dɑ̃ sə mɔ̃də eɡɔistə
puʁ twa ʒə vø vivʁə
e nə plysz- εtʁə tʁistə
si ty vø mə ɡaʁde
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ puʁ letεʁnite
saʃə ɑ̃ tu ka kə puʁ mwa
dɑ̃ mɔ̃n- amə ty ʁεstəʁa
ʒə tεmə puʁ tuʒuʁz- ɑ̃tɔni