Poème-France.com

Poeme : J’AimeJ’Aime

J’aime être a tes côtés
Près de toi me poser
J’aimerais tellement
Que tu me parles simplemet
Malgrés mes tristesses
Et toutes mes faiblesses
Tu as su me réconforter
Me consoler, me caliner
Même si tu ne me dit pas
Quand ça va
Ai ne va pas
Je sais au fond de moi
Que je t’aime
Et que toi c’est idem
Anthony Wambach

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə εtʁə a tε kote
pʁε də twa mə poze
ʒεməʁε tεllmɑ̃
kə ty mə paʁlə- sɛ̃pləmε
malɡʁe mε tʁistesə
e tutə mε fεblesə
ty a sy mə ʁekɔ̃fɔʁte
mə kɔ̃sɔle, mə kaline
mεmə si ty nə mə di pa
kɑ̃ sa va
ε nə va pa
ʒə sεz- o fɔ̃ də mwa
kə ʒə tεmə
e kə twa sεt- idεm