Poème-France.com

Poeme : NicoNico

Nico, ceci est pour toi j espère que tu le liras.
J’ai tellement de sentiments refoulés en moi, et les sortir je ne peux pas.
J’ai tellement peur de te perdre car tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, et sans toi ça ne vaut plus la peine de respirer.
Je voudrais juste savoir ce que tu ressens exactement pour moi, et s’il te plait soit franc, ne ment pas.
Si tu ne ressens rien ça n’est pas la peine de continuer. Et peut être ainsi arrêterai-je de pleurer.
J’espère que tu répondras positivement car la douleur du passé, je l’ai oublié et j’ai recommencé à aimer.
Je voudrais que toi et moi ce soit pour l’éternité, j’espère aussi ne pas m’être trompée !
Je t’aime mon amour et ça pour toujours ! ! !
Ashley S

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

niko, səsi ε puʁ twa ʒi εspεʁə kə ty lə liʁa.
ʒε tεllmɑ̃ də sɑ̃timɑ̃ ʁəfulez- ɑ̃ mwa, e lε sɔʁtiʁ ʒə nə pø pa.
ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə kaʁ ty ε la plys bεllə ʃozə ki mə swa aʁive, e sɑ̃ twa sa nə vo plys la pεnə də ʁεspiʁe.
ʒə vudʁε ʒystə savwaʁ sə kə ty ʁəsɛ̃z- εɡzaktəmɑ̃ puʁ mwa, e sil tə plε swa fʁɑ̃k, nə mɑ̃ pa.
si ty nə ʁəsɛ̃ ʁjɛ̃ sa nε pa la pεnə də kɔ̃tinɥe. e pø εtʁə ɛ̃si aʁεtəʁε ʒə də pləʁe.
ʒεspεʁə kə ty ʁepɔ̃dʁa pozitivəmɑ̃ kaʁ la dulœʁ dy pase, ʒə lε ublje e ʒε ʁəkɔmɑ̃se a εme.
ʒə vudʁε kə twa e mwa sə swa puʁ letεʁnite, ʒεspεʁə osi nə pa mεtʁə tʁɔ̃pe !
ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ e sa puʁ tuʒuʁ ! ! !