Poème-France.com

Poeme : Merci…Merci…

POURQUOI LE DIRE ?
QUAND TOUT VA BIEN…
POURQUOI Y PENSER ?
QUAND ON A BESOIN DE RIEN…
POURTANT… ON LE DEVRAIT…
A CHAQUE INSTANT Y PENSER…
PUISQUE GRACE A UN MOT…
PRONONCE JUSTE QUAND IL FAUT…
GRACE A UN GESTE…
EMPLI DE TENDRESSE…
GRACE A UNE MAIN…
QUI SECHE TOUT CHAGRIN…
OU JUSTE UN REGARD…
QUI CHASSE LE DESESPOIR…
OUI ON LE DEVRAIT…
UN PEU PLUS SOUVENT…
Y PENSER…
ET DIRE MERCI…
MERCI D’ETRE LA…
TOUT PRES DE MOI…
Lau…
Aufildelau

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa lə diʁə ?
kɑ̃ tu va bjɛ̃…
puʁkwa i pɑ̃se ?
kɑ̃t- ɔ̃n- a bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃…
puʁtɑ̃… ɔ̃ lə dəvʁε…
a ʃakə ɛ̃stɑ̃ i pɑ̃se…
pɥiskə ɡʁasə a œ̃ mo…
pʁonɔ̃sə ʒystə kɑ̃t- il fo…
ɡʁasə a œ̃ ʒεstə…
ɑ̃pli də tɑ̃dʁεsə…
ɡʁasə a ynə mɛ̃…
ki sεʃə tu ʃaɡʁɛ̃…
u ʒystə œ̃ ʁəɡaʁ…
ki ʃasə lə dəzεspwaʁ…
ui ɔ̃ lə dəvʁε…
œ̃ pø plys suvɑ̃…
i pɑ̃se…
e diʁə mεʁsi…
mεʁsi dεtʁə la…
tu pʁə- də mwa…
lo…