Poème-France.com

Poeme : Detruite Par L’AmourDetruite Par L’Amour

L’amour un sentiment douloureux
Qui me fait bien trop souffrir
Est-ce l’amour ou toi qui me fait pleurer ? ? ?
Les deux peut-être.

Une douleur bien trop forte pour moi
Je ne suis pas de taille à affronter ça
C’est bien trop dur.

En me donnant cette lettre tu m’as détruite
Les mots quelle contient me font souffir,
Me bouleverse, je m’effondre
La prochaine fois sera la bonne
Je ne me relèverai plus
Je ne renaitrai plus pour ne plus devoir souffrir.
Pour ne plus affronter ton regar, celui des autres
Celui qui m’est devenu insuportable.
Alors notre vie est-elle a vivre ensemble ? ?
Je ferai tout pour
Rien ne m’empechera, pas même la vie,
Sauf peut etre la mort…

On s’aime mais on ne se supporte plus.
Je t’aime comme plus jamais je ne pourrai aimer
Tu m’as fait mal mais j’oublie
J’oublie pour raviver notre flamme
Celle que l’on à trouver en se rencontrons
Celle qui a débuter dès le premier regar.

Viens, viens me dire que ce n’était qu’un mauvais rêve
Qu’une tache sur cet écran blanc,
Qu’une poussière sur notre corps,
Nos corps si proche mais pourtant si loin.
Nos cœurs qui saiment autant qu’ils se detestent.
Je t’aime et ce pour toujours.
Malgrès mon jeune age tu es ma vie,
Si tu par c’est comme si on me retirai ma respiration
Donc reste près de moi
Pour que je puisse continuer à vivre
Continuer à t’aimer.

Je t’aime mon amour.
Aurélie Pupuce

PostScriptum

« C’est sur ces dernier mots que je te laisse »


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ œ̃ sɑ̃timɑ̃ duluʁø
ki mə fε bjɛ̃ tʁo sufʁiʁ
ε sə lamuʁ u twa ki mə fε pləʁe ? ? ?
lε dø pø tεtʁə.

ynə dulœʁ bjɛ̃ tʁo fɔʁtə puʁ mwa
ʒə nə sɥi pa də tajə a afʁɔ̃te sa
sε bjɛ̃ tʁo dyʁ.

ɑ̃ mə dɔnɑ̃ sεtə lεtʁə ty ma detʁɥitə
lε mo kεllə kɔ̃tjɛ̃ mə fɔ̃ sufiʁ,
mə buləvεʁsə, ʒə mefɔ̃dʁə
la pʁoʃεnə fwa səʁa la bɔnə
ʒə nə mə ʁəlεvəʁε plys
ʒə nə ʁənεtʁε plys puʁ nə plys dəvwaʁ sufʁiʁ.
puʁ nə plysz- afʁɔ̃te tɔ̃ ʁəɡaʁ, səlɥi dεz- otʁə
səlɥi ki mε dəvəny ɛ̃sypɔʁtablə.
alɔʁ nɔtʁə vi εt- εllə a vivʁə ɑ̃sɑ̃blə ? ?
ʒə fəʁε tu puʁ
ʁjɛ̃ nə mɑ̃pεʃəʁa, pa mεmə la vi,
sof pø εtʁə la mɔʁ…

ɔ̃ sεmə mεz- ɔ̃ nə sə sypɔʁtə plys.
ʒə tεmə kɔmə plys ʒamε ʒə nə puʁʁε εme
ty ma fε mal mε ʒubli
ʒubli puʁ ʁavive nɔtʁə flamə
sεllə kə lɔ̃n- a tʁuve ɑ̃ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁɔ̃
sεllə ki a debyte dε lə pʁəmje ʁəɡaʁ.

vjɛ̃, vjɛ̃ mə diʁə kə sə netε kœ̃ movε ʁεvə
kynə taʃə syʁ sεt ekʁɑ̃ blɑ̃,
kynə pusjεʁə syʁ nɔtʁə kɔʁ,
no kɔʁ si pʁoʃə mε puʁtɑ̃ si lwɛ̃.
no kœʁ ki sεmɑ̃ otɑ̃ kil sə dətεste.
ʒə tεmə e sə puʁ tuʒuʁ.
malɡʁε mɔ̃ ʒənə aʒə ty ε ma vi,
si ty paʁ sε kɔmə si ɔ̃ mə ʁətiʁε ma ʁεspiʁasjɔ̃
dɔ̃k ʁεstə pʁε də mwa
puʁ kə ʒə pɥisə kɔ̃tinɥe a vivʁə
kɔ̃tinɥe a tεme.

ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ.