Poème-France.com

Poeme : Ce « Nous »Ce « Nous »

Voila ou nous en sommes
Au bout d’un an
Nous ne sommes plus rien
Nous ne somme plus « nous »
Ce « nous » que l’ont etait au début.
L’amour parfait qui nous distinguais et
C’ette joie de nous revoir le lendemain
Fut complètement rompue.

Avant nos 1ans
Tu as voulu tout casser, meme si tu m’aimais.
En me disant c’est quelques mots
C’est moi que t’as brisée.
Tu voulais que ce soit la fin
Mais je tenais trop à toi, à nous.
J’ai préféré que l’on ne ce voit plus
Pendant quelques temps.

Tu voulais tout abandonné
Tu n’avais plus aucun espoir
Mais pour une fois que je croyais
En quelque chose, en « nous »,
Je ne voulais pas te lacher.

En te laissant faire,
Nous nous serions perdu
Je me serai perdue
La personne qui aurait été moi
Ne serait plus moi,
Peut-être même quelle n’écrirai pas…

Je t’aime
Et j’ai trop besoin de toi, de tes bras, de tes lèvres…
Aurélie Pupuce

PostScriptum

Bof coussi-coussa, ça se voit que sa fait longtemps que je n’ai plus rien écrit lol ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vwala u nuz- ɑ̃ sɔmə
o bu dœ̃n- ɑ̃
nu nə sɔmə plys ʁjɛ̃
nu nə sɔmə plys « nus »
sə « nus » kə lɔ̃ ətε o deby.
lamuʁ paʁfε ki nu distɛ̃ɡεz- e
sεtə ʒwa də nu ʁəvwaʁ lə lɑ̃dəmɛ̃
fy kɔ̃plεtəmɑ̃ ʁɔ̃pɥ.

avɑ̃ noz- œ̃n- ɑ̃
ty a vuly tu kase, məmə si ty mεmε.
ɑ̃ mə dizɑ̃ sε kεlk mo
sε mwa kə ta bʁize.
ty vulε kə sə swa la fɛ̃
mε ʒə tənε tʁo a twa, a nu.
ʒε pʁefeʁe kə lɔ̃ nə sə vwa plys
pɑ̃dɑ̃ kεlk tɑ̃.

ty vulε tut- abɑ̃dɔne
ty navε plysz- okœ̃ εspwaʁ
mε puʁ ynə fwa kə ʒə kʁwajε
ɑ̃ kεlkə ʃozə, ən « nus »,
ʒə nə vulε pa tə laʃe.

ɑ̃ tə lεsɑ̃ fεʁə,
nu nu səʁjɔ̃ pεʁdy
ʒə mə səʁε pεʁdɥ
la pεʁsɔnə ki oʁε ete mwa
nə səʁε plys mwa,
pø tεtʁə mεmə kεllə nekʁiʁε pa…

ʒə tεmə
e ʒε tʁo bəzwɛ̃ də twa, də tε bʁa, də tε lεvʁə…