Poème-France.com

Poeme : Je T’Ai Dit Je T’AdoreJe T’Ai Dit Je T’Adore

Je t’ai dit je t’adoretu m’as répondu c’est un probleme
Mais je comprend pas
Moi je t’aime
Et toi je ne sais pas si c’est le cas
Tu n’es pas clair dans ce que tu dit
Et maintenant mon cœur est meurtri
Comment te dire ce que je ressent
Je ne sais même pas si quand je te parle tu m’entends
Maintenant tu es avec elle
Ce qui est entre nous que querelle
Tu ne l’aime pas
Et malgré tout cette relation est la
Quand on est tout les deux
On ce regarde dans les yeux
Et dans ces moments de complicité
Je me demande si ce n’est pas plus que de l’amitié
Pourtant il n’y a rien
Il n’y a entre nous aucun lendemain
Mon cœur est a prendre
Et de toi qu’est-ce que je peux attendre ?
Je rêve de trop, je revient a la réalité
Je n’attend rien de toi juste un baisé
Qui pour moi dans mon cœur durerai une éternité
Mais comme tu ne veux pas me le donné
Pour le moment je me contente de cette amitiée
Aurélie Sandras

PostScriptum

j’ai écrit se poeme pour une personne que j’aimais beaucoup mais finalement on est de grands amis et c’est mieux comme ça


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε di ʒə tadɔʁəty ma ʁepɔ̃dy sεt- œ̃ pʁɔbləmə
mε ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa
mwa ʒə tεmə
e twa ʒə nə sε pa si sε lə ka
ty nε pa klεʁ dɑ̃ sə kə ty di
e mɛ̃tənɑ̃ mɔ̃ kœʁ ε məʁtʁi
kɔmɑ̃ tə diʁə sə kə ʒə ʁəse
ʒə nə sε mεmə pa si kɑ̃ ʒə tə paʁlə ty mɑ̃tɑ̃
mɛ̃tənɑ̃ ty ε avεk εllə
sə ki εt- ɑ̃tʁə nu kə kəʁεllə
ty nə lεmə pa
e malɡʁe tu sεtə ʁəlasjɔ̃ ε la
kɑ̃t- ɔ̃n- ε tu lε dø
ɔ̃ sə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lεz- iø
e dɑ̃ sε mɔmɑ̃ də kɔ̃plisite
ʒə mə dəmɑ̃də si sə nε pa plys kə də lamitje
puʁtɑ̃ il ni a ʁjɛ̃
il ni a ɑ̃tʁə nuz- okœ̃ lɑ̃dəmɛ̃
mɔ̃ kœʁ εt- a pʁɑ̃dʁə
e də twa kε sə kə ʒə pøz- atɑ̃dʁə ?
ʒə ʁεvə də tʁo, ʒə ʁəvjɛ̃ a la ʁealite
ʒə natɑ̃ ʁjɛ̃ də twa ʒystə œ̃ bεze
ki puʁ mwa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ dyʁəʁε ynə etεʁnite
mε kɔmə ty nə vø pa mə lə dɔne
puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə mə kɔ̃tɑ̃tə də sεtə amitje