Poème-France.com

Poeme : Une Mere Est Une MereUne Mere Est Une Mere

UNE MERE nous met au monde
UNE MERE nous aide à faire les premiers pas dans le vie
UNE MERE nous aime
UNE MERE nous soigne
UNE MERE passe des nuits blanches pour nous
UNE MERE calme nos peines, petites et grandes
UNE MERE nous apporte de la joir
UNE MERE se sacrifie pour nous
UNE MERE se prive pour nous
UNE MERE nous pardonne nos erreurs
UNE MERE fait des erreurs
UNE MERE se trompe
UNE MERE angoisse pour nous
UNE MERE a de le peine
UNE MERE nous protège

Pour tout cela et plus encore, UNE MERE ne demande rien en retour…

ELLE aime peut-être trop ou pas assez, qui sait ?
ELLE aime peut-être bien ou mal, qui sait ?

ELLE n’est peut-être pas parfaite, mais ELLE RESTE UNE MERE

Regarde au fond de ton cœur, n’y a-t-il rien de BIEN que
Ta Mère ait fait pour toi ?

Et toi, n’as-tu jamais rien fait de mal ? …
Aurelie(U)

PostScriptum

bof


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə məʁə nu mεt o mɔ̃də
ynə məʁə nuz- εdə a fεʁə lε pʁəmje pa dɑ̃ lə vi
ynə məʁə nuz- εmə
ynə məʁə nu swaɲə
ynə məʁə pasə dε nɥi blɑ̃ʃə puʁ nu
ynə məʁə kalmə no pεnə, pətitəz- e ɡʁɑ̃də
ynə məʁə nuz- apɔʁtə də la ʒwaʁ
ynə məʁə sə sakʁifi puʁ nu
ynə məʁə sə pʁivə puʁ nu
ynə məʁə nu paʁdɔnə noz- eʁœʁ
ynə məʁə fε dεz- eʁœʁ
ynə məʁə sə tʁɔ̃pə
ynə məʁə ɑ̃ɡwasə puʁ nu
ynə məʁə a də lə pεnə
ynə məʁə nu pʁɔtεʒə

puʁ tu səla e plysz- ɑ̃kɔʁə, ynə məʁə nə dəmɑ̃də ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ…

εllə εmə pø tεtʁə tʁo u pa ase, ki sε ?
εllə εmə pø tεtʁə bjɛ̃ u mal, ki sε ?

εllə nε pø tεtʁə pa paʁfεtə, mεz- εllə ʁεstə ynə məʁə

ʁəɡaʁdə o fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ, ni a til ʁjɛ̃ də bjɛ̃ kə
ta mεʁə ε fε puʁ twa ?

e twa, na ty ʒamε ʁjɛ̃ fε də mal ? …