Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Face A Mes Penses

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/09/2005 11:00

L'écrit contient 147 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Aurelie(U)

Face A Mes Penses

Dans cette obscurité,
Je me retrouve face à mes penses,
Illusions ou réalité,
J’attends avec simplicité.

Des photos, des mots,
Des espoirs mêlés de sanglots,
Des questions sans réponses,
Et des histoires sans débuts.

Rester là sans parler,
Rester là à regarder,
Attendre une main,
Attendre un chemin.

Je regarde au devant,
En me disant si souvent :
« J’ai le droit au bonheur,
J’attends juste mon heure ».

Comique sans complexe,
Je me cache derrière ce contexte.

] Faire croire que ça va bien,
Quand justement il n’en n’est rien.

Je veux offrir mon cœur,
Mais pas à quelqu’un de rieur,
C’est une personne sûre et mature,
Qui m’ôtera cette triste vision de l’amour,
Et qui me dira « je t’aime » sans détours.

Alors aujourd’hui, je pense avoir choisie,
Mais cette personne a t-elle fais ce choix elle aussi ?
 • Pieds Hyphénique: Face A Mes Penses

  dans=cette=obs=cu=ri=té 6
  je=me=re=trouve=fa=ceà=mes=penses 8
  illu=sions=ou=ré=a=li=té 7
  jat=tends=a=vec=sim=pli=ci=té 8

  des=pho=to=s=des=mots 6
  des=es=poirs=mê=lés=de=san=glots 8
  des=ques=tions=sans=ré=ponses 6
  et=des=his=toires=sans=dé=buts 7

  res=ter=là=sans=par=ler 6
  res=ter=là=à=re=gar=der 7
  at=ten=dre=u=ne=main 6
  at=ten=dre=un=che=min 6

  je=re=gar=deau=de=vant 6
  en=me=di=sant=si=souvent 6
  jai=le=droit=au=bon=heur 7
  jat=tends=jus=te=mon=heure 6

  co=mi=que=sans=com=plexe 6
  je=me=cache=der=riè=re=ce=con=texte 9

  ferme=cro=chet=fai=re=croi=re=que=ça=va=bien 11
  quand=jus=te=ment=il=nen=nest=rien 8

  je=veux=of=frir=mon=cœur 6
  mais=pas=à=quel=quun=de=rieur 7
  cest=une=per=sonne=sû=reet=ma=ture 8
  qui=môte=ra=cet=te=triste=vi=sion=de=la=mour 11
  et=qui=me=di=ra=je=taime=sans=dé=tours 10

  a=lors=au=jourdhui=je=pensea=voir=choi=sie 9
  mais=cette=per=son=nea=t=elle=fais=ce=choix=el=le=aus=si 14
 • Phonétique : Face A Mes Penses

  dɑ̃ sεtə ɔpskyʁite,
  ʒə mə ʁətʁuvə fasə a mε pɑ̃sə,
  ilyzjɔ̃z- u ʁealite,
  ʒatɑ̃z- avεk sɛ̃plisite.

  dε fɔto, dε mo,
  dεz- εspwaʁ mεle də sɑ̃ɡlo,
  dε kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə,
  e dεz- istwaʁə sɑ̃ deby.

  ʁεste la sɑ̃ paʁle,
  ʁεste la a ʁəɡaʁde,
  atɑ̃dʁə ynə mɛ̃,
  atɑ̃dʁə œ̃ ʃəmɛ̃.

  ʒə ʁəɡaʁdə o dəvɑ̃,
  ɑ̃ mə dizɑ̃ si suvɑ̃ :
  « ʒε lə dʁwa o bɔnœʁ,
  ʒatɑ̃ ʒystə mɔ̃n- œʁə ».

  kɔmikə sɑ̃ kɔ̃plεksə,
  ʒə mə kaʃə dəʁjεʁə sə kɔ̃tεkstə.

  fεʁmə kʁoʃε fεʁə kʁwaʁə kə sa va bjɛ̃,
  kɑ̃ ʒystəmɑ̃ il nɑ̃ nε ʁjɛ̃.

  ʒə vøz- ɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ,
  mε pa a kεlkœ̃ də ʁjœʁ,
  sεt- ynə pεʁsɔnə syʁə e matyʁə,
  ki motəʁa sεtə tʁistə vizjɔ̃ də lamuʁ,
  e ki mə diʁa « ʒə tεmə » sɑ̃ detuʁ.

  alɔʁz- oʒuʁdɥi, ʒə pɑ̃sə avwaʁ ʃwazi,
  mε sεtə pεʁsɔnə a te εllə fε sə ʃwa εllə osi ?
 • Pieds Phonétique : Face A Mes Penses

  dɑ̃=sε=tə=ɔp=sky=ʁi=te 7
  ʒə=mə=ʁə=tʁuvə=fa=sə=a=mεpɑ̃sə 8
  i=ly=zjɔ̃=zu=ʁe=a=li=te 8
  ʒa=tɑ̃=za=vεk=sɛ̃=pli=si=te 8

  dε=fɔ=to=dε=mo 5
  dε=zεs=pwaʁ=mε=le=də=sɑ̃=ɡlo 8
  dε=kεs=tj=ɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə 8
  e=dε=zis=twa=ʁə=sɑ̃=de=by 8

  ʁεs=te=la=sɑ̃=paʁ=le 6
  ʁεs=te=la=a=ʁə=ɡaʁ=de 7
  a=tɑ̃=dʁə=y=nə=mɛ̃ 6
  a=tɑ̃=dʁə=œ̃=ʃə=mɛ̃ 6

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=o=də=vɑ̃ 7
  ɑ̃=mə=di=zɑ̃=si=su=vɑ̃ 7
  ʒε=lə=dʁwa=o=bɔ=nœ=ʁə 8
  ʒa=tɑ̃=ʒys=tə=mɔ̃=nœ=ʁə 7

  kɔ=mi=kə=sɑ̃=kɔ̃=plεk=sə 7
  ʒə=mə=kaʃə=də=ʁjεʁə=sə=kɔ̃=tεk=stə 9

  fεʁmə=kʁo=ʃε=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=kə=sa=va=bjɛ̃ 11
  kɑ̃=ʒys=tə=mɑ̃=il=nɑ̃=nε=ʁjɛ̃ 8

  ʒə=vø=zɔ=fʁiʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  mε=pa=a=kεl=kœ̃=də=ʁjœ=ʁə 8
  sε=tynə=pεʁ=sɔnə=sy=ʁə=e=matyʁə 8
  ki=motə=ʁa=sε=tə=tʁis=tə=vi=zjɔ̃=də=la=muʁ 12
  e=kimə=di=ʁaʒə=tε=mə=sɑ̃=de=tuʁ 9

  a=lɔʁ=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pɑ̃səa=vwaʁ=ʃwa=zi 10
  mε=sεtə=pεʁ=sɔ=nəa=te=εllə=fε=sə=ʃwa=εl=lə=o=si 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/09/2005 11:08**Linann**

C’est super joli!
C’est juste dommage que le rythme ne soit aps toujours bien suivit, ça hache le poème par endroit, et dans la deuxième strophe, tous les vers ne riment pas.
Mais sinon j’aime vraiment beaucoup!
Bonne continuation surtout! 😉