Poème-France.com

Poeme : Pour Celui Que J AimePour Celui Que J Aime

Loin des yeux, loin du cœur"
Ce proverbe est bien menteur

Car loin de toi
Je ne pense qu’à toi.
Mon cœur bat pour toi,
Mes yeux pleurent pour toi,
Je ne veux vivre que pour toi

Dans tes yeux, je veux m y voir
Dans tes bras, je veux m y blottir

Prés de toi je voudrais vivre
Mais aujourd hui, rien n’ai dit

Nous habitons a 3 h de route l un de l autre
Et ces trois heure paraisse être une eternité
Et pourtant on ne sais jamais vu

Malgrés des sentiments reciproque
Et des heures a ce parler
Sur le net ou au telephone
On ce connaît tres tres peu

Y aura-t-il une rencontre ou pas
Ni toi ni moi le savons

A toi que j aime
Aurelie(U)

PostScriptum

a toi ke jaime nico


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lwɛ̃ dεz- iø, lwɛ̃ dy kœʁ ɡjmε
sə pʁɔvεʁbə ε bjɛ̃ mɑ̃tœʁ

kaʁ lwɛ̃ də twa
ʒə nə pɑ̃sə ka twa.
mɔ̃ kœʁ ba puʁ twa,
mεz- iø pləʁe puʁ twa,
ʒə nə vø vivʁə kə puʁ twa

dɑ̃ tεz- iø, ʒə vø εm i vwaʁ
dɑ̃ tε bʁa, ʒə vø εm i blɔtiʁ

pʁe də twa ʒə vudʁε vivʁə
mεz- oʒuʁ ɥi, ʁjɛ̃ nε di

nu-abitɔ̃z- a tʁwa aʃ də ʁutə εl œ̃ də εl otʁə
e sε tʁwaz- œʁ paʁεsə εtʁə ynə ətεʁnite
e puʁtɑ̃ ɔ̃ nə sε ʒamε vy

malɡʁe dε sɑ̃timɑ̃ ʁəsipʁɔkə
e dεz- œʁz- a sə paʁle
syʁ lə nεt u o təlεfɔnə
ɔ̃ sə kɔnε tʁə- tʁə- pø

i oʁa til ynə ʁɑ̃kɔ̃tʁə u pa
ni twa ni mwa lə savɔ̃

a twa kə ʒi εmə