Poème-France.com

Poeme : Absence D’Un Pere.Absence D’Un Pere.

Absence d’un pere,
Absence d’un etre cher.
Tu ne t’es jamais occupé de moi,
Pourquoi ?

Tu es un mauvais pere,
Un vrai pere n’aurai jamais été jaloux de sa propre fille,
Tu étais jaloux que ma mere s’occupe de moi,
Et pas de toi.

Tu as toujours préférer les autres gamins,
Tu les a toujours comparé a moi.
Mais voila 14 ans se sont ecoulé,
Pourquoi veux-tu renoué ?

Tu t’en veux,
Je le vois dans tes yeux.
Pourquoi as tu perdu tout se temps ?
Te rend tu compte de la peine que tu m’a faite ?

As tu un cœur ?
Pour comprendre mes douleurs.
Mais je t’ai quand meme pardonné.
Car tu es mon pere.

Si je ne t’aurai pas pardonné,
Je sais que le jour de ta mort,
Je le regreterai,
Et ca, je ne veux pas.
(U)Aurore

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

absɑ̃sə dœ̃ pəʁə,
absɑ̃sə dœ̃n- εtʁə ʃεʁ.
ty nə tε ʒamεz- ɔkype də mwa,
puʁkwa ?

ty ε œ̃ movε pəʁə,
œ̃ vʁε pəʁə noʁε ʒamεz- ete ʒalu də sa pʁɔpʁə fijə,
ty etε ʒalu kə ma məʁə sɔkypə də mwa,
e pa də twa.

ty a tuʒuʁ pʁefeʁe lεz- otʁə- ɡamɛ̃,
ty lεz- a tuʒuʁ kɔ̃paʁe a mwa.
mε vwala katɔʁzə ɑ̃ sə sɔ̃t- əkule,
puʁkwa vø ty ʁənue ?

ty tɑ̃ vø,
ʒə lə vwa dɑ̃ tεz- iø.
puʁkwa a ty pεʁdy tu sə tɑ̃ ?
tə ʁɑ̃ ty kɔ̃tə də la pεnə kə ty ma fεtə ?

a ty œ̃ kœʁ ?
puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə mε dulœʁ.
mε ʒə tε kɑ̃ məmə paʁdɔne.
kaʁ ty ε mɔ̃ pəʁə.

si ʒə nə toʁε pa paʁdɔne,
ʒə sε kə lə ʒuʁ də ta mɔʁ,
ʒə lə ʁəɡʁətəʁε,
e ka, ʒə nə vø pa.