Poème-France.com

Poeme : Je T’M Mais Toi Non.Je T’M Mais Toi Non.

Je t’aime,
Mais tu ne le vois même pas.
Je préfere t’aimer en cachette,
Car je n’arrive pas a te le dire.

Comment faire ?
Je ne sais point.
Je reve tant que tu fasses le premier pas.
Mais le probleme c’est que toi, tu m’aimes comme une amie,
Et j’en souffre.

Je veux faire parti de ta vie,
Etre a tes cotés,
J’ai tellement envie de t’enlacer,
Tu ne peux meme pas imaginer a quel point je t’aime.

Quand je vois ces filles qui trainent autour de toi,
Je deviens jalouse,
J’en éprouve de la haine.
Je ne peux pas te forcer a m’aimer.

C’est pour ca que je préfere partir,
Je ne veux plus te parler,
Ni te regarder.
Je ne veux plus etre triste.

Comprends-moi !
Il faut que tu sortes de ma tete.
Il faut que je t’oublis.
Ce qui va etre tres dificile.

Alors ne me complique pas les choses.
Laisse moi partir,
Laisse moi m’en fuir.
Loin de toi, je serais moi.
(U)Aurore

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə,
mε ty nə lə vwa mεmə pa.
ʒə pʁefəʁə tεme ɑ̃ kaʃεtə,
kaʁ ʒə naʁivə pa a tə lə diʁə.

kɔmɑ̃ fεʁə ?
ʒə nə sε pwɛ̃.
ʒə ʁəvə tɑ̃ kə ty fasə lə pʁəmje pa.
mε lə pʁɔbləmə sε kə twa, ty mεmə kɔmə ynə ami,
e ʒɑ̃ sufʁə.

ʒə vø fεʁə paʁti də ta vi,
εtʁə a tε kɔte,
ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də tɑ̃lase,
ty nə pø məmə pa imaʒine a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə.

kɑ̃ ʒə vwa sε fijə ki tʁεne otuʁ də twa,
ʒə dəvjɛ̃ ʒaluzə,
ʒɑ̃n- epʁuvə də la-εnə.
ʒə nə pø pa tə fɔʁse a mεme.

sε puʁ ka kə ʒə pʁefəʁə paʁtiʁ,
ʒə nə vø plys tə paʁle,
ni tə ʁəɡaʁde.
ʒə nə vø plysz- εtʁə tʁistə.

kɔ̃pʁɑ̃ mwa !
il fo kə ty sɔʁtə- də ma tətə.
il fo kə ʒə tubli.
sə ki va εtʁə tʁə- difisilə.

alɔʁ nə mə kɔ̃plikə pa lε ʃozə.
lεsə mwa paʁtiʁ,
lεsə mwa mɑ̃ fɥiʁ.
lwɛ̃ də twa, ʒə səʁε mwa.