Poème-France.com

Poeme : J Ai Tant De RemordJ Ai Tant De Remord

Je fais souffrir tout ce que j’aime
Et j’ai le cœur qui saigne
Je me sens coupable de tout
Quand je m’emporte d’un coup
Dans des cris dans des pleurs
Je meurtri notre bonheur
Pourtant on a tout pour nous
Et je n’aime que vous
Un petit rien me blesse
Sous une maladresse alors moi je croie
Que l’on se moque de moi

J’ai tant de remords
Pour mon fils que j’adore
Je lui décrocherer le soleil
Un monde de merveilles
J’ai peur de l’avenir
Et de le voir partir
J’ai tant de remords
Pour mon mari que j’adore
Mais je n’fais aucun effort
Pour qu’il découvre mon corp
J’ai perdu l’envie, pourtant je n’aime que lui
Je ne fait pas d’effort pour son réconfort

Et pourtant je ne peus vivre sans eux
Tellement je les aimes tout les deux
Et je me sens triste comme une égoiste
Je pleure souvent personne ne me comprend
Je me trouve changer dans mes sombres pensées
J’ai peur de la vie et de la mort
J’ai peur de tout et je n’es que des remords

Chris Bonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə fε sufʁiʁ tu sə kə ʒεmə
e ʒε lə kœʁ ki sεɲə
ʒə mə sɑ̃s kupablə də tu
kɑ̃ ʒə mɑ̃pɔʁtə dœ̃ ku
dɑ̃ dε kʁi dɑ̃ dε plœʁ
ʒə məʁtʁi nɔtʁə bɔnœʁ
puʁtɑ̃ ɔ̃n- a tu puʁ nu
e ʒə nεmə kə vu
œ̃ pəti ʁjɛ̃ mə blεsə
suz- ynə maladʁεsə alɔʁ mwa ʒə kʁwa
kə lɔ̃ sə mɔkə də mwa

ʒε tɑ̃ də ʁəmɔʁd
puʁ mɔ̃ fis kə ʒadɔʁə
ʒə lɥi dekʁoʃəʁe lə sɔlεj
œ̃ mɔ̃də də mεʁvεjə
ʒε pœʁ də lavəniʁ
e də lə vwaʁ paʁtiʁ
ʒε tɑ̃ də ʁəmɔʁd
puʁ mɔ̃ maʁi kə ʒadɔʁə
mε ʒə nfεz- okœ̃ efɔʁ
puʁ kil dekuvʁə mɔ̃ kɔʁp
ʒε pεʁdy lɑ̃vi, puʁtɑ̃ ʒə nεmə kə lɥi
ʒə nə fε pa defɔʁ puʁ sɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ

e puʁtɑ̃ ʒə nə pøs vivʁə sɑ̃z- ø
tεllmɑ̃ ʒə lεz- εmə tu lε dø
e ʒə mə sɑ̃s tʁistə kɔmə ynə eɡwastə
ʒə plœʁə suvɑ̃ pεʁsɔnə nə mə kɔ̃pʁɑ̃
ʒə mə tʁuvə ʃɑ̃ʒe dɑ̃ mε sɔ̃bʁə- pɑ̃se
ʒε pœʁ də la vi e də la mɔʁ
ʒε pœʁ də tut- e ʒə nε kə dε ʁəmɔʁd

kʁi bɔnəʁi