Poème-France.com

Poeme : Guide Mes MotsGuide Mes Mots

Guide mes mots pour écrire à nouveau
Parce que jamais je ne m’en lasse
Mais quand rien ne vient j’ai plus d’envie soudain
Un être écris a ma place
Je me sens guidé quelqu’un est a mes côté
Sois mon ange sois des êtres de lumière
Qui m’éclaire sans rien faire,
Je l’es écoute et je n’es plus de doutes.
Je ne me sens pas seule, quand je suis seule
Ils sont près de moi et j’aime bien ça
Rien que d écrire ça, ils sont tous près de moi
Je les entends me parler, je les sens a mes côtés
Je ne suis pas seule quand je suis seule
Souvent je les appelles dans mes récits de prière
Ils ont tout le savoir, même sans les voir
Tout ce passe en moi comme ils étaient là
Quand je les appelles en poème ils chassent mes peines
Me parle et me dise tous ira mieux demain
Ou dans mes mots pour écrire à nouveau
Jusqu’a que disparaissent mes maux
Mais je garde toujours les pieds sur terre
Ils me donnent tant d’énergie et de lumière.

Chris Bonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɡidə mε mo puʁ ekʁiʁə a nuvo
paʁsə kə ʒamε ʒə nə mɑ̃ lasə
mε kɑ̃ ʁjɛ̃ nə vjɛ̃ ʒε plys dɑ̃vi sudɛ̃
œ̃n- εtʁə ekʁiz- a ma plasə
ʒə mə sɑ̃s ɡide kεlkœ̃ εt- a mε kote
swa mɔ̃n- ɑ̃ʒə swa dεz- εtʁə- də lymjεʁə
ki meklεʁə sɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə,
ʒə lε ekutə e ʒə nε plys də dutə.
ʒə nə mə sɑ̃s pa sələ, kɑ̃ ʒə sɥi sələ
il sɔ̃ pʁε də mwa e ʒεmə bjɛ̃ sa
ʁjɛ̃ kə de ekʁiʁə sa, il sɔ̃ tus pʁε də mwa
ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃ mə paʁle, ʒə lε sɑ̃sz- a mε kote
ʒə nə sɥi pa sələ kɑ̃ ʒə sɥi sələ
suvɑ̃ ʒə lεz- apεllə dɑ̃ mε ʁesi də pʁjεʁə
ilz- ɔ̃ tu lə savwaʁ, mεmə sɑ̃ lε vwaʁ
tu sə pasə ɑ̃ mwa kɔmə ilz- etε la
kɑ̃ ʒə lεz- apεlləz- ɑ̃ pɔεmə il ʃase mε pεnə
mə paʁlə e mə dizə tusz- iʁa mjø dəmɛ̃
u dɑ̃ mε mo puʁ ekʁiʁə a nuvo
ʒyska kə dispaʁεse mε mo
mε ʒə ɡaʁdə tuʒuʁ lε pje syʁ teʁə
il mə dɔne tɑ̃ denεʁʒi e də lymjεʁə.

kʁi bɔnəʁi