Poème-France.com

Poeme : Comme AvantComme Avant

Je ne suis plus l ombre que de moi même
Quand je suis comme ça dans ces moments
D énervement et de colère ou après je m enferme en dedans
J ai trop de honte, j ai trop de peine
Car je ne suis plus comme avant
Celle qu’on envier tant

Toujours maquillée
Toujours bien coiffée
Je ressemblais a une poupée
Les hommes étaient tous a mes pieds
C est pas pour autant que j en profiter
Il me tarde que ces mauvais jours passent
Que mes angoisses s envolent avec le vent
Arrêter tout quand je déraille
Qu’il n’y es pas un feu de paille
Quand je veus, je suis une artiste
Je chante, je joue et j écris
Je suis sensible dans l invisible
Mais je peu faire un aura gant
Si l on me touche, si l on me blesse
Je deviens une tigresse
Comme une louve en détresse
Je fais des hurlements

Chris Bonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sɥi plys εl ɔ̃bʁə kə də mwa mεmə
kɑ̃ ʒə sɥi kɔmə sa dɑ̃ sε mɔmɑ̃
de enεʁvəmɑ̃ e də kɔlεʁə u apʁε ʒə εm ɑ̃fεʁmə ɑ̃ dədɑ̃
ʒi ε tʁo də ɔ̃tə, ʒi ε tʁo də pεnə
kaʁ ʒə nə sɥi plys kɔmə avɑ̃
sεllə kɔ̃n- ɑ̃vje tɑ̃

tuʒuʁ makje
tuʒuʁ bjɛ̃ kwafe
ʒə ʁəsɑ̃blεz- a ynə pupe
lεz- ɔməz- etε tusz- a mε pje
se ε pa puʁ otɑ̃ kə ʒi ɑ̃ pʁɔfite
il mə taʁdə kə sε movε ʒuʁ pase
kə mεz- ɑ̃ɡwasə εs ɑ̃vɔle avεk lə vɑ̃
aʁεte tu kɑ̃ ʒə deʁajə
kil ni ε pa œ̃ fø də pajə
kɑ̃ ʒə vøs, ʒə sɥiz- ynə aʁtistə
ʒə ʃɑ̃tə, ʒə ʒu e ʒi ekʁi
ʒə sɥi sɑ̃siblə dɑ̃ εl ɛ̃viziblə
mε ʒə pø fεʁə œ̃n- oʁa ɡɑ̃
si εl ɔ̃ mə tuʃə, si εl ɔ̃ mə blεsə
ʒə dəvjɛ̃z- ynə tiɡʁεsə
kɔmə ynə luvə ɑ̃ detʁεsə
ʒə fε dεz- yʁləmɑ̃

kʁi bɔnəʁi