Poème-France.com

Poeme : Sans Faire De BruitSans Faire De Bruit

Comme une rose qui s éveille
Par la rosée du matin
Le soleil arrive au lointain
Et la tout s émerveille
Toutes les fleurs se réveillent
De toutes les couleurs
Et de toutes les senteurs

Sans faire de bruit
Tout s épanouie
Tout ça sans faire de bruit
Il y en a tant qui poussent
A l infini dans ce grand champs de fleurs
Tout et joli, tout ce fleuri, d autre ce meurt
Sans faire de bruit

A l aurore on entend les chants d oiseaux
Ou l on voit que le monde et beau
Comme une rose qui s’éveille
Elle est si belle, une merveille
Toute rouge ou blanche c est la rose
Toutes se sont éclosent
C’est la rosée qui les ont réveiller
Tout en douceur un mélange de couleurs
De mille senteur

Chrisbonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə ynə ʁozə ki εs evεjə
paʁ la ʁoze dy matɛ̃
lə sɔlεj aʁivə o lwɛ̃tɛ̃
e la tu εs emεʁvεjə
tutə lε flœʁ sə ʁevεje
də tutə lε kulœʁ
e də tutə lε sɑ̃tœʁ

sɑ̃ fεʁə də bʁɥi
tu εs epanui
tu sa sɑ̃ fεʁə də bʁɥi
il i ɑ̃n- a tɑ̃ ki puse
a εl ɛ̃fini dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ ʃɑ̃ də flœʁ
tut- e ʒɔli, tu sə fləʁi, de otʁə sə məʁ
sɑ̃ fεʁə də bʁɥi

a εl oʁɔʁə ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ lε ʃɑ̃ de wazo
u εl ɔ̃ vwa kə lə mɔ̃də e bo
kɔmə ynə ʁozə ki sevεjə
εllə ε si bεllə, ynə mεʁvεjə
tutə ʁuʒə u blɑ̃ʃə se ε la ʁozə
tutə sə sɔ̃t- ekloze
sε la ʁoze ki lεz- ɔ̃ ʁevεje
tut- ɑ̃ dusœʁ œ̃ melɑ̃ʒə də kulœʁ
də milə sɑ̃tœʁ

kʁizbɔnəʁi