Poème-France.com

Poeme : Connaître L’AngeConnaître L’Ange

L’ange blanc
M’a connu dès que je suis née

L’ange vert
M’a vu connaître la joie de grandir

L’ange rose
Me verra connaître l’amour

L’ange bleu
Me verra connaître l’épanouissement

Mais c’est l’ange noir
Qui m’accompagnera dans ma plus grande aventure :
Celle de quitter ma vie pour connaître la mort
Azémys

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃ʒə blɑ̃
ma kɔny dε kə ʒə sɥi ne

lɑ̃ʒə vεʁ
ma vy kɔnεtʁə la ʒwa də ɡʁɑ̃diʁ

lɑ̃ʒə ʁozə
mə veʁa kɔnεtʁə lamuʁ

lɑ̃ʒə blø
mə veʁa kɔnεtʁə lepanuisəmɑ̃

mε sε lɑ̃ʒə nwaʁ
ki makɔ̃paɲəʁa dɑ̃ ma plys ɡʁɑ̃də avɑ̃tyʁə :
sεllə də kite ma vi puʁ kɔnεtʁə la mɔʁ