Poème-France.com

Poeme : L’Amitié Via L’AmourL’Amitié Via L’Amour

Je croyais pour toi, n’avoir que de l’amitié
Et je te disais « entre nous pas question de s’aimer »
Tu m’as écoutée, et une autre tu as trouvé
Et à moi ton amie, tu viens me raconter
Ce grand amour, que tous les deux vous vivez
Je t’écoute parler, mais j’aurais le goût de pleurer
Car quand j’ai compris que je t’aimais
Déjà à l’autre, tu appartenais
De tous mes amis, c’est toi que je préférais
Mais je ne croyais pas, qu’un jour je t’aimerais
Et maintenant si je veux t’oublier
Je n’aurai pas le choix, il me faudra te quitter
J’aurai perdu l’ami que j’avais avant
Et l’amour que j’ai maintenant.
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε puʁ twa, navwaʁ kə də lamitje
e ʒə tə dizεs « ɑ̃tʁə nu pa kεstjɔ̃ də sεməʁ »
ty ma ekute, e ynə otʁə ty a tʁuve
e a mwa tɔ̃n- ami, ty vjɛ̃ mə ʁakɔ̃te
sə ɡʁɑ̃t- amuʁ, kə tus lε dø vu vive
ʒə tekutə paʁle, mε ʒoʁε lə ɡu də pləʁe
kaʁ kɑ̃ ʒε kɔ̃pʁi kə ʒə tεmε
deʒa a lotʁə, ty apaʁtənε
də tus mεz- ami, sε twa kə ʒə pʁefeʁε
mε ʒə nə kʁwajε pa, kœ̃ ʒuʁ ʒə tεməʁε
e mɛ̃tənɑ̃ si ʒə vø tublje
ʒə noʁε pa lə ʃwa, il mə fodʁa tə kite
ʒoʁε pεʁdy lami kə ʒavεz- avɑ̃
e lamuʁ kə ʒε mɛ̃tənɑ̃.