Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Vous Ete PartitPourquoi Vous Ete Partit

On croit souvent immortelle les etre ke lon aime mais un jour il nous fon la triste surprise de partir sans meme avoir eu le temp de nous dira aurevoir
Comment me sortir de cette souffrance jais perdu un etre aimer et cher a mes yeux je ne pourrais men sortir cela fait deja 1 ans ke tu ma kitter et jaurais aimer te suivre venir te rejoindre serais mon plus grand desir pourquoi me fait tu ten souffrir vien me chercher dans mes reve dans mon someille jaimerais te revoir comme avant te serrer dans mes bras te fait bise et te dire une dernière fois je taime mais comment a present je te dois se que je suis et jai une dette enver toi ke je ne pourrais rende car tu nes ke cendre je te dit une dernière fois je taime avant ke je me reveille car je ne le reverais plus jusqua tant que je me rendorme jaimerais tellement ne pas me reveiller pour pouvoir continuer a te voir te parler et técouter vien simplement me chercher je veut aller te retrouver je veut devenir cendre moi aussi pouvoir voler entre les arbre les fleur arreter de souffrir arreter davoir mal jaimerais tellement aller rejoindre ceux ke jaime mais ma place nest pas la ou ils son je nais pas fini mon temp sur terre je le sais mais simplement me faire tuer je serais heureuse je vous aime tous et jai hate ke mon heure sois venu pour aller vous retrouver adieu et on se revera ce soir car jai lintention de dormir aussi lointemp que je le veut et ne plus jamais me reveiller aider moi a ne pas kitter mes rêves je voue en pris
Baby-Girl

PostScriptum

pourquoi il faut toujour kils nous laisse seul sur cette terre


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ kʁwa suvɑ̃ imɔʁtεllə lεz- εtʁə kə lɔ̃ εmə mεz- œ̃ ʒuʁ il nu fɔ̃ la tʁistə syʁpʁizə də paʁtiʁ sɑ̃ məmə avwaʁ y lə tɑ̃p də nu diʁa oʁəvwaʁ
kɔmɑ̃ mə sɔʁtiʁ də sεtə sufʁɑ̃sə ʒε pεʁdy œ̃n- εtʁə εme e ʃεʁ a mεz- iø ʒə nə puʁʁε mεn sɔʁtiʁ səla fε dəʒa œ̃n- ɑ̃ kə ty ma kite e ʒoʁεz- εme tə sɥivʁə vəniʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə səʁε mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ dəziʁ puʁkwa mə fε ty tεn sufʁiʁ vjɛ̃ mə ʃεʁʃe dɑ̃ mε ʁəvə dɑ̃ mɔ̃ sɔmεjə ʒεməʁε tə ʁəvwaʁ kɔmə avɑ̃ tə seʁe dɑ̃ mε bʁa tə fε bizə e tə diʁə ynə dεʁnjεʁə fwa ʒə tεmə mε kɔmɑ̃ a pʁəze ʒə tə dwa sə kə ʒə sɥiz- e ʒε ynə dεtə ɑ̃vεʁ twa kə ʒə nə puʁʁε ʁɑ̃də kaʁ ty nəs kə sɑ̃dʁə ʒə tə di ynə dεʁnjεʁə fwa ʒə tεmə avɑ̃ kə ʒə mə ʁəvεjə kaʁ ʒə nə lə ʁəvəʁε plys ʒyska tɑ̃ kə ʒə mə ʁɑ̃dɔʁmə ʒεməʁε tεllmɑ̃ nə pa mə ʁəvεje puʁ puvwaʁ kɔ̃tinɥe a tə vwaʁ tə paʁle e tekute vjɛ̃ sɛ̃pləmɑ̃ mə ʃεʁʃe ʒə vø ale tə ʁətʁuve ʒə vø dəvəniʁ sɑ̃dʁə mwa osi puvwaʁ vɔle ɑ̃tʁə lεz- aʁbʁə lε flœʁ aʁəte də sufʁiʁ aʁəte davwaʁ mal ʒεməʁε tεllmɑ̃ ale ʁəʒwɛ̃dʁə sø kə ʒεmə mε ma plasə nεst pa la u il sɔ̃ ʒə nε pa fini mɔ̃ tɑ̃p syʁ teʁə ʒə lə sε mε sɛ̃pləmɑ̃ mə fεʁə tɥe ʒə səʁεz- œʁøzə ʒə vuz- εmə tusz- e ʒε-atə kə mɔ̃n- œʁ swa vəny puʁ ale vu ʁətʁuve adjø e ɔ̃ sə ʁəvəʁa sə swaʁ kaʁ ʒε lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də dɔʁmiʁ osi lwɛ̃tɑ̃p kə ʒə lə vø e nə plys ʒamε mə ʁəvεje εde mwa a nə pa kite mε ʁεvə ʒə vu ɑ̃ pʁi