Poème-France.com

Poeme : Les Yeux De Tes ReveLes Yeux De Tes Reve

Dans tes nuit obscures
Submergé par tes pensé
Folle de ton corp
Je suis la a te regarder souffrir
Comme une femme cruel, emprisonné
Pour tes attache folle
Laisse moi t’aider
A ne plus vouloir partir
Afin que tu reste avec moi dans ce monde
Tu reve de moi chauqe nuit
Tu reve que nous somme tout les deux
Et lorsque tu te reveille tu constate ke tu est seul
Laisse moi le temp de grandir
Laisse moi le temp de veillir
Pour ke je puisse venir
Te rejoindre la ou
Tu le voudra ! ! !
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ tε nɥi ɔpskyʁə
sybmεʁʒe paʁ tε pɑ̃se
fɔlə də tɔ̃ kɔʁp
ʒə sɥi la a tə ʁəɡaʁde sufʁiʁ
kɔmə ynə famə kʁyεl, ɑ̃pʁizɔne
puʁ tεz- ataʃə fɔlə
lεsə mwa tεde
a nə plys vulwaʁ paʁtiʁ
afɛ̃ kə ty ʁεstə avεk mwa dɑ̃ sə mɔ̃də
ty ʁəvə də mwa ʃokə nɥi
ty ʁəvə kə nu sɔmə tu lε dø
e lɔʁskə ty tə ʁəvεjə ty kɔ̃statə kə ty ε səl
lεsə mwa lə tɑ̃p də ɡʁɑ̃diʁ
lεsə mwa lə tɑ̃p də vεjiʁ
puʁ kə ʒə pɥisə vəniʁ
tə ʁəʒwɛ̃dʁə la u
ty lə vudʁa ! ! !