Poème-France.com

Poeme : Plateau D’ÉtoilePlateau D’Étoile

L’amour me tue
Pour lamour jaimerais mieux mourir
Cé comme une corde autour de mon cou
Pourkoi chercher l’amour de sa vie
Si l’être aimé te prendra a son tour
Par une corde solide et douloureuse
La cicatrice est toujour la
Jusqua ta mort
Elle te suivra 6 pied sous terreune larme te coulera sur ta joue
Pour que tu comprenne a kel point tu ma fait souffrir…
Mais jaimerais etre magique
Pour que ton corp vienne a moi
Sur un plateau d’étoile
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ mə tɥ
puʁ lamuʁ ʒεməʁε mjø muʁiʁ
se kɔmə ynə kɔʁdə otuʁ də mɔ̃ ku
puʁkwa ʃεʁʃe lamuʁ də sa vi
si lεtʁə εme tə pʁɑ̃dʁa a sɔ̃ tuʁ
paʁ ynə kɔʁdə sɔlidə e duluʁøzə
la sikatʁisə ε tuʒuʁ la
ʒyska ta mɔʁ
εllə tə sɥivʁa si- pje su teʁənə laʁmə tə kuləʁa syʁ ta ʒu
puʁ kə ty kɔ̃pʁεnə a kεl pwɛ̃ ty ma fε sufʁiʁ…
mε ʒεməʁεz- εtʁə maʒikə
puʁ kə tɔ̃ kɔʁp vjεnə a mwa
syʁ œ̃ plato detwalə