Poème-France.com

Poeme : Coeur FiniCoeur Fini

Mon amour a disparu
Il est aprtit en meme temp ke toi
Tu a briser mon cœur
Et maintenant tu meceur
Meme si je taime komme avant
Je ne peux menpêcher de t’haïr
Va, tu peux fuir
Partir
Mais ne vien plus jamais
Pleurer sur mon épaule
A chake fois kon se voyais
Tu ouvrai tew bars
Pour moi
Tu me disait sans arrêt
Ke tu maimai
Le pire c ke je te croiyais
Tu étais tout pour moi
Cest tou ke je desirais tant
Et a present
Cest toi ke je reve de tuer
Tu ma tellemnt dechirer
Ke je nai plus la possibiliter
De pouvoir t’aimer
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amuʁ a dispaʁy
il εt- apʁti ɑ̃ məmə tɑ̃p kə twa
ty a bʁize mɔ̃ kœʁ
e mɛ̃tənɑ̃ ty məsœʁ
məmə si ʒə tεmə kɔmə avɑ̃
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tajʁ
va, ty pø fɥiʁ
paʁtiʁ
mε nə vjɛ̃ plys ʒamε
pləʁe syʁ mɔ̃n- epolə
a ʃakə fwa kɔ̃ sə vwajε
ty uvʁε tεw baʁ
puʁ mwa
ty mə dizε sɑ̃z- aʁε
kə ty mεmε
lə piʁə se kə ʒə tə kʁwaiε
ty etε tu puʁ mwa
sεst tu kə ʒə dəziʁε tɑ̃
e a pʁəze
sεst twa kə ʒə ʁəvə də tɥe
ty ma tεllεmn dəʃiʁe
kə ʒə nε plys la pɔsibilite
də puvwaʁ tεme