Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur Esr FiniMon Coeur Esr Fini

Mon cœur est en larme
Mon esprit sonne l’alarme
Du desespoire et du malheur
Je ne peux plus respirer
La corde sert trop fort mon cou
Je voie mes amies crier
Mais je tentend rien
Tout devien noir
Tout devien sour
Je ne voie preske plus rien
Je voie a peine le mon crier
En me supliant d, arrêter
Jai les yeux fermer
Et la seul chose ke je voie dans ma tete
Son cest souvenir de toi et moi
Tous les bo moment passer
Je me souvien de la maniere don tu ma laisser
Je narrivais pas a me consoler
Et javais du mal a me consentrer
Sur la vie ki me serais rester
Si je navais pas craker
Meme si je me suis tuer
Je vais te detester
Autant ke je tai aimer
Laisse moi te gidervers la mort et la torture
Mais surtout laisse moi te tuer
Komme tu la faite avec moi !
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃ laʁmə
mɔ̃n- εspʁi sɔnə lalaʁmə
dy dəzεspwaʁə e dy malœʁ
ʒə nə pø plys ʁεspiʁe
la kɔʁdə sεʁ tʁo fɔʁ mɔ̃ ku
ʒə vwa mεz- ami kʁje
mε ʒə tɑ̃tɑ̃ ʁjɛ̃
tu dəvjɛ̃ nwaʁ
tu dəvjɛ̃ suʁ
ʒə nə vwa pʁεskə plys ʁjɛ̃
ʒə vwa a pεnə lə mɔ̃ kʁje
ɑ̃ mə sypljɑ̃ de, aʁεte
ʒε lεz- iø fεʁme
e la səl ʃozə kə ʒə vwa dɑ̃ ma tətə
sɔ̃ sεst suvəniʁ də twa e mwa
tus lε bo mɔmɑ̃ pase
ʒə mə suvjɛ̃ də la manjəʁə dɔ̃ ty ma lεse
ʒə naʁivε pa a mə kɔ̃sɔle
e ʒavε dy mal a mə kɔ̃sɑ̃tʁe
syʁ la vi ki mə səʁε ʁεste
si ʒə navε pa kʁake
məmə si ʒə mə sɥi tɥe
ʒə vε tə dətεste
otɑ̃ kə ʒə tε εme
lεsə mwa tə ʒidεʁve la mɔʁ e la tɔʁtyʁə
mε syʁtu lεsə mwa tə tɥe
kɔmə ty la fεtə avεk mwa !