Poème-France.com

Poeme : Tu Peux Partir Fuir…Tu Peux Partir Fuir…

Tu peux partir, fuir
Aussi loin ke tu le peux
Tu rencontrera des sourires, des rires
Et tu croisera des yeux
Par vers le payas du franc et du vin
De la haute couture et du bon parfum
Vas, part
Et laisse moi mon histoire
Garde bien en memoire
Mes mots, mes blagues, mon regard
Et notre dernière balade le lont du boulevard
Ces souvenirs
Prend soin de bien les gardé
Car personne ne te regardera
Comme je te regardais
Jamais tu ne ria
Comme je te fesai rire
Et certainement tu souffrira
Comem je tai jamais fait souffrir
Vas, partet laisse moi mon histoir
Je ne te dirais pas de rester et patienter,
Je nai rien a toffrir de doré ni meme argenté
Je ne te dirais pas de prendre ma main
Car je nai aucune confiance en demain
Mais je te dirais,
Vas, part
Fait ta vie
Mais laisse moi on histoir… !
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty pø paʁtiʁ, fɥiʁ
osi lwɛ̃ kə ty lə pø
ty ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa dε suʁiʁə, dε ʁiʁə
e ty kʁwazəʁa dεz- iø
paʁ vεʁ lə pεja dy fʁɑ̃k e dy vɛ̃
də la-otə kutyʁə e dy bɔ̃ paʁfœ̃
va, paʁ
e lεsə mwa mɔ̃n- istwaʁə
ɡaʁdə bjɛ̃ ɑ̃ məmwaʁə
mε mo, mε blaɡ, mɔ̃ ʁəɡaʁ
e nɔtʁə dεʁnjεʁə baladə lə lɔ̃ dy buləvaʁ
sε suvəniʁ
pʁɑ̃ swɛ̃ də bjɛ̃ lε ɡaʁde
kaʁ pεʁsɔnə nə tə ʁəɡaʁdəʁa
kɔmə ʒə tə ʁəɡaʁdε
ʒamε ty nə ʁja
kɔmə ʒə tə fəzε ʁiʁə
e sεʁtεnəmɑ̃ ty sufʁiʁa
kɔmεm ʒə tε ʒamε fε sufʁiʁ
va, paʁtε lεsə mwa mɔ̃n- istwaʁ
ʒə nə tə diʁε pa də ʁεste e pasjɑ̃te,
ʒə nε ʁjɛ̃ a tɔfʁiʁ də dɔʁe ni məmə aʁʒɑ̃te
ʒə nə tə diʁε pa də pʁɑ̃dʁə ma mɛ̃
kaʁ ʒə nε okynə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ dəmɛ̃
mε ʒə tə diʁε,
va, paʁ
fε ta vi
mε lεsə mwa ɔ̃n- istwaʁ… !