Poème-France.com

Poeme : I Love You BbI Love You Bb

Les souvenir ki son dans ma tete
Est comme une chaleur ki envahi mon corp
Je me souvien de toi
Et a chake fois mon cœur a mal
Tu es parti loin de moi
En me laissant ke des souvenir
A chake moment de ma vie
Je ne pense ka toi
Pourkoi me rend tu la vie dure
En me alissent seul ici
Pourkoi ne pas me dire seulement
Kun jour tu reviendra
Je pourrais enfin laisser partir ma peine
En arretant de me detruir
Je te laisserais a nouveau vivre
En arretant de te dire
Sans arret revien moi
Je me sen tellement coupable
De te l ; aisser seul dans cette enfer
De malheur, de torture
Et de souffrance
Laisse moi simplement
Te dire 3 mot ki pour moi vienne du plus profon de mon cœur
I love you
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε suvəniʁ ki sɔ̃ dɑ̃ ma tətə
ε kɔmə ynə ʃalœʁ ki ɑ̃vai mɔ̃ kɔʁp
ʒə mə suvjɛ̃ də twa
e a ʃakə fwa mɔ̃ kœʁ a mal
ty ε paʁti lwɛ̃ də mwa
ɑ̃ mə lεsɑ̃ kə dε suvəniʁ
a ʃakə mɔmɑ̃ də ma vi
ʒə nə pɑ̃sə ka twa
puʁkwa mə ʁɑ̃ ty la vi dyʁə
ɑ̃ mə alise səl isi
puʁkwa nə pa mə diʁə sələmɑ̃
kœ̃ ʒuʁ ty ʁəvjɛ̃dʁa
ʒə puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ lεse paʁtiʁ ma pεnə
ɑ̃n- aʁətɑ̃ də mə dətʁɥiʁ
ʒə tə lεsəʁεz- a nuvo vivʁə
ɑ̃n- aʁətɑ̃ də tə diʁə
sɑ̃z- aʁε ʁəvjɛ̃ mwa
ʒə mə sεn tεllmɑ̃ kupablə
də tə εl, εse səl dɑ̃ sεtə ɑ̃fe
də malœʁ, də tɔʁtyʁə
e də sufʁɑ̃sə
lεsə mwa sɛ̃pləmɑ̃
tə diʁə tʁwa mo ki puʁ mwa vjεnə dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
i lɔvə iu