Poème-France.com

Poeme : AfricaafricaAfricaafrica

Africa…
Ton corps nu
Danse devant mes yeux,
Dans ma tete
Résonne tam-tam
Et chants ;
Sorciers vaudous
Aux masques de dieux
Zombies lui obéissant ;
Puissance noire…
De toi viendra le futur
Africa mystérieus
Tu nous angoisse,
Toi…
Déesse noire
Terre du passé ;
Plus avant que nous
Vers l’avenir…
Ta chevelure de forets
Tes veines de grands Fleuves
Africa…
Qui n’a jamais, une fois
Une seule fois
Voulu te faire l’Amour ;
Sans jamais te possédée…
Africa…
Réveilles toi
Beaucoup te font la cour ;
Africa rebelle-toi
Avant qu’il ne soit
Trop tard
Africa belle déèsse noire
Tu danses devant mes yeux
Qui ne t’on jamais vue
Africa… ! ! ! ! !

Baladin (1990)
Baladin

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

afʁika…
tɔ̃ kɔʁ ny
dɑ̃sə dəvɑ̃ mεz- iø,
dɑ̃ ma tətə
ʁezɔnə tam tam
e ʃɑ̃,
sɔʁsje vodus
o mask də djø
zɔ̃bi lɥi ɔbeisɑ̃,
pɥisɑ̃sə nwaʁə…
də twa vjɛ̃dʁa lə fytyʁ
afʁika misteʁjøs
ty nuz- ɑ̃ɡwasə,
twa…
deεsə nwaʁə
teʁə dy pase,
plysz- avɑ̃ kə nu
vεʁ lavəniʁ…
ta ʃəvəlyʁə də fɔʁε
tε vεnə də ɡʁɑ̃ fləvə
afʁika…
ki na ʒamε, ynə fwa
ynə sələ fwa
vuly tə fεʁə lamuʁ,
sɑ̃ ʒamε tə pɔsede…
afʁika…
ʁevεjə twa
boku tə fɔ̃ la kuʁ,
afʁika ʁəbεllə twa
avɑ̃ kil nə swa
tʁo taʁ
afʁika bεllə deεsə nwaʁə
ty dɑ̃sə dəvɑ̃ mεz- iø
ki nə tɔ̃ ʒamε vɥ
afʁika… ! ! !

baladin (mijə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diks)