Poeme : Africaafrica

Africaafrica

Africa…
Ton corps nu
Danse devant mes yeux,
Dans ma tete
Résonne tam-tam
Et chants ;
Sorciers vaudous
Aux masques de dieux
Zombies lui obéissant ;
Puissance noire…
De toi viendra le futur
Africa mystérieus
Tu nous angoisse,
Toi…
Déesse noire
Terre du passé ;
Plus avant que nous
Vers l’avenir…
Ta chevelure de forets
Tes veines de grands Fleuves
Africa…
Qui n’a jamais, une fois
Une seule fois
Voulu te faire l’Amour ;
Sans jamais te possédée…
Africa…
Réveilles toi
Beaucoup te font la cour ;
Africa rebelle-toi
Avant qu’il ne soit
Trop tard
Africa belle déèsse noire
Tu danses devant mes yeux
Qui ne t’on jamais vue
Africa… ! ! ! ! !

Baladin (1990)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Africaafrica

  afri=ca 2
  ton=corps=nu 3
  danse=de=vant=mes=yeux 5
  dans=ma=tete 3
  ré=sonne=tam=tam 4
  et=chants 2
  sor=ciers=vau=dous 4
  aux=mas=ques=de=dieux 5
  zom=bies=lui=o=béis=sant 6
  puis=sance=noire 3
  de=toi=vien=dra=le=fu=tur 7
  afri=ca=mys=té=rieus 5
  tu=nous=an=goisse 4
  toi 1
  dées=se=noire 3
  terre=du=pas=sé 4
  plus=a=vant=que=nous 5
  vers=la=ve=nir 4
  ta=che=ve=lure=de=forets 6
  tes=veines=de=grands=fleuves 5
  afri=ca 2
  qui=na=ja=mais=une=fois 6
  une=seu=le=fois 4
  vou=lu=te=faire=la=mour 6
  sans=ja=mais=te=pos=sé=dée 7
  afri=ca 2
  ré=vei=lles=toi 4
  beau=coup=te=font=la=cour 6
  afri=ca=re=bel=le=toi 6
  avant=quil=ne=soit 4
  trop=tard 2
  afri=ca=bel=le=déès=se=noire 7
  tu=danses=de=vant=mes=yeux 6
  qui=ne=ton=ja=mais=vue 6
  afri=ca 2

  ba=la=din=mille=neuf=cent=quatre=vingt=dix 9
 • Phonétique : Africaafrica

  afʁika…
  tɔ̃ kɔʁ ny
  dɑ̃sə dəvɑ̃ mεz- iø,
  dɑ̃ ma tətə
  ʁezɔnə tam tam
  e ʃɑ̃,
  sɔʁsje vodus
  o mask də djø
  zɔ̃bi lɥi ɔbeisɑ̃,
  pɥisɑ̃sə nwaʁə…
  də twa vjɛ̃dʁa lə fytyʁ
  afʁika misteʁjøs
  ty nuz- ɑ̃ɡwasə,
  twa…
  deεsə nwaʁə
  teʁə dy pase,
  plysz- avɑ̃ kə nu
  vεʁ lavəniʁ…
  ta ʃəvəlyʁə də fɔʁε
  tε vεnə də ɡʁɑ̃ fləvə
  afʁika…
  ki na ʒamε, ynə fwa
  ynə sələ fwa
  vuly tə fεʁə lamuʁ,
  sɑ̃ ʒamε tə pɔsede…
  afʁika…
  ʁevεjə twa
  boku tə fɔ̃ la kuʁ,
  afʁika ʁəbεllə twa
  avɑ̃ kil nə swa
  tʁo taʁ
  afʁika bεllə deεsə nwaʁə
  ty dɑ̃sə dəvɑ̃ mεz- iø
  ki nə tɔ̃ ʒamε vɥ
  afʁika… ! ! !

  baladin (mijə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diks)
 • Syllabes Phonétique : Africaafrica

  a=fʁi=ka 3
  tɔ̃=kɔʁ=ny 3
  dɑ̃sə=də=vɑ̃=mε=ziø 5
  dɑ̃=ma=tə=tə 4
  ʁe=zɔnə=tam=tam 4
  e=ʃɑ̃ 2
  sɔʁ=sje=vo=dus 4
  o=mask=də=djø 4
  zɔ̃=bi=lɥi=ɔ=be=i=sɑ̃ 7
  pɥi=sɑ̃=sə=nwaʁə 4
  də=twa=vjɛ̃=dʁalə=fy=tyʁ 6
  a=fʁi=ka=mis=te=ʁjøs 6
  ty=nu=zɑ̃=ɡwasə 4
  twa 1
  de=ε=sə=nwaʁə 4
  te=ʁə=dy=pase 4
  plys=za=vɑ̃kə=nu 4
  vεʁ=la=və=niʁ 4
  taʃə=və=ly=ʁə=də=fɔ=ʁε 7
  tε=vεnə=də=ɡʁɑ̃=flə=və 6
  a=fʁi=ka 3
  ki=na=ʒa=mε=ynə=fwa 6
  ynə=sə=lə=fwa 4
  vu=lytə=fε=ʁə=la=muʁ 6
  sɑ̃=ʒa=mεtə=pɔ=se=de 6
  a=fʁi=ka 3
  ʁe=vε=jə=twa 4
  bo=kutə=fɔ̃=la=kuʁ 5
  a=fʁi=kaʁə=bεllə=twa 5
  a=vɑ̃=kil=nə=swa 5
  tʁo=taʁ 2
  a=fʁi=ka=bεllə=de=εsə=nwaʁə 7
  ty=dɑ̃sə=də=vɑ̃=mε=ziø 6
  kinə=tɔ̃=ʒa=mε=vɥ 5
  a=fʁi=ka 3

  ba=la=din=mijə=nəf=sɑ̃=katʁə=vɛ̃=diks 9

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2012 22:00Rivière

C’est vrai c’est vraiment beau !

Auteur de Poésie
28/04/2012 00:57Skrame2014

Eh!Oui Africa terre des ancêtres...Très joli
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
28/04/2012 02:54Enigma_23m

l’afrique est entre les mains des mercenaires . chacun veut avoir sa part , ils doivent beaucoup pour l’afrique mais aucun ne veut reconnaitre ça . Merci beaucoup pour ce poéme .
Amicalement.
Enigma .