Poeme : Joyeux Anniversaire Amour

Joyeux Anniversaire Amour

J’aimerai bien pouvoir un jour
De t’acheter ton cadeau d’anniversaire
Et de te l’offrir de tout mon cœur
De te faire sentir que tu n’es pas un adversaire

J’aimerai bien un jour,
De te dire combien je t’ai aimé
Et que tu me tiendras pour toujours
Ce n’est devenu qu’un rêve mon bien-aimé

Je suis sure que tu suis mes écritures
Que tu lis les mots que je t’écris
Alors je te souhaite une bonne lecture
Et saches que ton amour n’a pas de prix

J’aimerai bien pouvoir te dire
Joyeux anniversaire mon cœur
De t’offrir un grand sourire
Te dire je t’aime mon amour.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Joyeux Anniversaire Amour

  jai=me=rai=bien=pou=voir=un=jour 8
  de=tache=ter=ton=ca=deau=dan=ni=ver=saire 10
  et=de=te=lof=frir=de=tout=mon=cœur 9
  de=te=faire=sen=tir=que=tu=nes=pas=un=ad=ver=saire 13

  jai=me=rai=bien=un=jour 6
  de=te=dire=com=bien=je=tai=ai=mé 9
  et=que=tu=me=tien=dras=pour=tou=jours 9
  ce=nest=de=ve=nu=quun=rêve=mon=bien=ai=mé 11

  je=suis=sure=que=tu=suis=mes=é=cri=tures 10
  que=tu=lis=les=mots=que=je=té=cris 9
  a=lors=je=te=sou=haiteune=bon=ne=lec=ture 10
  et=saches=que=ton=a=mour=na=pas=de=prix 10

  jai=me=rai=bien=pou=voir=te=di=re 9
  joy=eux=an=ni=ver=sai=re=mon=cœur 9
  de=tof=frir=un=grand=sou=ri=re 8
  te=di=re=je=taime=mon=a=mour 8
 • Phonétique : Joyeux Anniversaire Amour

  ʒεməʁε bjɛ̃ puvwaʁ œ̃ ʒuʁ
  də taʃəte tɔ̃ kado danivεʁsεʁə
  e də tə lɔfʁiʁ də tu mɔ̃ kœʁ
  də tə fεʁə sɑ̃tiʁ kə ty nε pa œ̃n- advεʁsεʁə

  ʒεməʁε bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ,
  də tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tε εme
  e kə ty mə tjɛ̃dʁa puʁ tuʒuʁ
  sə nε dəvəny kœ̃ ʁεvə mɔ̃ bjɛ̃ εme

  ʒə sɥi syʁə kə ty sɥi mεz- ekʁityʁə
  kə ty li lε mo kə ʒə tekʁi
  alɔʁ ʒə tə suεtə ynə bɔnə lεktyʁə
  e saʃə kə tɔ̃n- amuʁ na pa də pʁi

  ʒεməʁε bjɛ̃ puvwaʁ tə diʁə
  ʒwajøz- anivεʁsεʁə mɔ̃ kœʁ
  də tɔfʁiʁ œ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə
  tə diʁə ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ.
 • Syllabes Phonétique : Joyeux Anniversaire Amour

  ʒε=mə=ʁε=bj=ɛ̃=pu=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ 9
  də=ta=ʃə=te=tɔ̃=ka=do=da=ni=vεʁ=sε=ʁə 12
  e=də=tə=lɔ=fʁiʁ=də=tu=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  də=tə=fεʁə=sɑ̃=tiʁ=kə=ty=nε=pa=œ̃=nad=vεʁsεʁə 12

  ʒε=mə=ʁε=bj=ɛ̃=œ̃=ʒuʁ 7
  də=tə=di=ʁə=kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=tε=ε=me 11
  e=kə=ty=mə=tj=ɛ̃=dʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  sə=nε=də=və=ny=kœ̃=ʁε=və=mɔ̃=bjɛ̃=ε=me 12

  ʒə=sɥi=sy=ʁə=kə=ty=sɥi=mε=ze=kʁi=ty=ʁə 12
  kə=ty=li=lε=mo=kə=ʒə=te=kʁi 9
  a=lɔʁ=ʒə=tə=su=εtə=y=nə=bɔ=nə=lεk=tyʁə 12
  e=sa=ʃə=kə=tɔ̃=na=muʁ=na=pa=də=pʁi 11

  ʒε=mə=ʁε=bj=ɛ̃=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə 10
  ʒwa=jø=za=ni=vεʁ=sε=ʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  də=tɔ=fʁiʁ=œ̃=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə 8
  tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=mɔ̃=na=muʁ 9

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/06/2012 17:57Enigma_23m

Merci pour ton commentaire Eveyline .

Auteur de Poésie
20/07/2012 05:37Khaldi Mabrouk

Original

Poème Anniversaire
Publié le 09/06/2012 02:54

L'écrit contient 120 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Enigma_23M

Texte des commentateurs