Poeme : Loin De Son Coin

Loin De Son Coin

Des fois je regarde mon téléphone
Je me dis s’il sonne
Que sa voix sera une mélodie
Dans mes oreilles approfondie
Et me dire que je le manque aussi
Difficile de ne pas penser
À lui, meme avec chagrin
Car il est devenu le souverain
Tellement que le besoin
Me prend vers son coin
Regarder ce qui me reste
Juste ses deux t-shirt mais pas sa veste
Des photos, des souvenirs
Des larmes et des soupires
Le temps se passe et je tiens le coup
Car l’habitude m’apprit beaucoup
Patienter comme j’ai fait avant
C’est inutile, c’est trés chagrinant
De regarder dans l’horizon en pensant
À ses yeux noisettes et ses cheveux chatains
Le teint rose melangé du brun
Les rayons du soleil chaque matin
Une tasse de café et un bout de pain
Un baiser doux et des yeux encore fermés
Un cœur si chaud pret à aimer
Mon amour est si sauvage
Quand il etait en rage
Sans me faire peur
Ce n’etais pas la vraie douleur
C’est d’etre loin
De son coin.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Loin De Son Coin

  des=fois=je=re=gar=de=mon=té=lé=phone 10
  je=me=dis=sil=son=ne 6
  que=sa=voix=se=ra=u=ne=mé=lo=die 10
  dans=mes=o=rei=lles=ap=pro=fon=die 9
  et=me=dire=que=je=le=man=que=aus=si 10
  dif=fi=ci=le=de=ne=pas=pen=ser 9
  à=lui=me=me=a=vec=cha=grin 8
  car=il=est=de=ve=nu=le=sou=ve=rain 10
  tel=le=ment=que=le=be=soin 7
  me=prend=vers=son=coin 5
  re=gar=der=ce=qui=me=reste 7
  jus=te=ses=deux=t=shirt=mais=pas=sa=veste 10
  des=pho=to=s=des=sou=ve=nirs 8
  des=lar=mes=et=des=sou=pi=res 8
  le=temps=se=pas=se=et=je=tiens=le=coup 10
  car=l=ha=bi=tu=de=map=prit=beau=coup 10
  pa=tien=ter=com=me=jai=fait=a=vant 9
  cest=i=nu=ti=le=cest=trés=cha=gri=nant 10
  de=re=gar=der=dans=lho=ri=zon=en=pen=sant 11
  à=ses=yeux=noi=settes=et=ses=che=veux=cha=tains 11
  le=teint=ro=se=me=lan=gé=du=brun 9
  les=ray=ons=du=so=leil=cha=que=ma=tin 10
  une=tas=se=de=ca=fé=et=un=bout=de=pain 11
  un=bai=ser=doux=et=des=yeux=en=core=fer=més 11
  un=cœur=si=chaud=pret=à=ai=mer 8
  mon=a=mour=est=si=sau=va=ge 8
  quand=il=e=tait=en=ra=ge 7
  sans=me=fai=re=peur 5
  ce=ne=tais=pas=la=vraie=dou=leur 8
  cest=de=tre=loin 4
  de=son=coin 3
 • Phonétique : Loin De Son Coin

  dε fwa ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃ telefɔnə
  ʒə mə di sil sɔnə
  kə sa vwa səʁa ynə melɔdi
  dɑ̃ mεz- ɔʁεjəz- apʁɔfɔ̃di
  e mə diʁə kə ʒə lə mɑ̃kə osi
  difisilə də nə pa pɑ̃se
  a lɥi, məmə avεk ʃaɡʁɛ̃
  kaʁ il ε dəvəny lə suvəʁɛ̃
  tεllmɑ̃ kə lə bəzwɛ̃
  mə pʁɑ̃ vεʁ sɔ̃ kwɛ̃
  ʁəɡaʁde sə ki mə ʁεstə
  ʒystə sε dø te ʃiʁ mε pa sa vεstə
  dε fɔto, dε suvəniʁ
  dε laʁməz- e dε supiʁə
  lə tɑ̃ sə pasə e ʒə tjɛ̃ lə ku
  kaʁ labitydə mapʁi boku
  pasjɑ̃te kɔmə ʒε fε avɑ̃
  sεt- inytilə, sε tʁe ʃaɡʁinɑ̃
  də ʁəɡaʁde dɑ̃ lɔʁizɔ̃ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃
  a sεz- iø nwazεtəz- e sε ʃəvø ʃatɛ̃
  lə tɛ̃ ʁozə məlɑ̃ʒe dy bʁœ̃
  lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj ʃakə matɛ̃
  ynə tasə də kafe e œ̃ bu də pɛ̃
  œ̃ bεze duz- e dεz- iøz- ɑ̃kɔʁə fεʁme
  œ̃ kœʁ si ʃo pʁε a εme
  mɔ̃n- amuʁ ε si sovaʒə
  kɑ̃t- il ətε ɑ̃ ʁaʒə
  sɑ̃ mə fεʁə pœʁ
  sə nətε pa la vʁε dulœʁ
  sε dεtʁə lwɛ̃
  də sɔ̃ kwɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Loin De Son Coin

  dε=fwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=te=le=fɔnə 10
  ʒə=mə=di=sil=sɔ=nə 6
  kə=sa=vwa=sə=ʁa=y=nə=me=lɔ=di 10
  dɑ̃=mε=zɔ=ʁεjə=za=pʁɔ=fɔ̃=di 8
  e=mə=diʁə=kə=ʒə=lə=mɑ̃=kə=o=si 10
  di=fi=si=lə=də=nə=pa=pɑ̃=se 9
  a=lɥi=mə=mə=a=vεk=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  kaʁ=il=ε=də=və=ny=lə=su=və=ʁɛ̃ 10
  tεl=lmɑ̃=kə=lə=bə=zwɛ̃ 6
  mə=pʁɑ̃=vεʁ=sɔ̃=kwɛ̃ 5
  ʁə=ɡaʁ=de=sə=ki=mə=ʁεs=tə 8
  ʒys=tə=sε=dø=te=ʃiʁ=mε=pa=sa=vεstə 10
  dε=fɔ=to=dε=su=və=niʁ 7
  dε=laʁ=mə=ze=dε=su=pi=ʁə 8
  lə=tɑ̃=sə=pa=sə=e=ʒə=tjɛ̃=lə=ku 10
  kaʁ=la=bi=ty=də=ma=pʁi=bo=ku 9
  pa=sj=ɑ̃=te=kɔ=mə=ʒε=fε=a=vɑ̃ 10
  sε=ti=ny=ti=lə=sε=tʁe=ʃa=ɡʁi=nɑ̃ 10
  dəʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃ 10
  a=sε=ziø=nwazεtə=ze=sε=ʃə=vø=ʃa=tɛ̃ 10
  lə=tɛ̃=ʁo=zə=mə=lɑ̃=ʒe=dy=bʁœ̃ 9
  lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 10
  ynə=ta=sə=də=ka=fe=e=œ̃=bu=də=pɛ̃ 11
  œ̃=bε=ze=du=ze=dε=ziø=zɑ̃=kɔʁə=fεʁ=me 11
  œ̃=kœ=ʁə=si=ʃo=pʁε=a=ε=me 9
  mɔ̃=na=muʁ=ε=si=so=va=ʒə 8
  kɑ̃=til=ə=tε=ɑ̃=ʁa=ʒə 7
  sɑ̃=mə=fε=ʁə=pœ=ʁə 6
  sə=nə=tε=pa=la=vʁε=du=lœ=ʁə 9
  sε=dε=tʁə=lwɛ̃ 4
  də=sɔ̃=kwɛ̃ 3

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/10/2012 23:03Moz

Trés jolis mots posés....ou joliment pensés...."la vraie douleur est d’être loin de son coin"...
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
22/10/2012 23:21Skrame2014

Très beau poème, très émouvant...J’aime!
AMITIE
SKRAME