Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Humain…

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/01/2015 20:31

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Skrame2014

L’Humain…

Du physique…

Un emblématique costume bien fignolé
Renfermant un monde de suprématie
Permettant à d’autre de régner
Une apparence à défi
Qui reflétant le fi du cœur
Définissant l’intrinsèque en « si »
Comme une corde à contact extérieur
En force ou intelligence
Nous permettant d’être ou paraître
Manifester nos moi en performance
Briller dans l’espoir de renaître
Majorer o premier rang de la nature
Analysant une fin poussière
Ce corps portée du passé et du future
Une image de l’au-delà faite matière
Exhibant le secret de devenir…

De l’âme…

O envies aura invisible
Une source vitale insondable
Sécrétant émotion et passion
Un filtre sensuel des ambitions
Arsenal o armes de la sensibilité
Mêlant de complicité sens et vitalité
Un vase o élixir jaillissant amour
Une eau bleu colorant le jour
Artiste de choix par excellence
Château de confidences
Dévoilant la pente d’attraction o influences…

Et de l’esprit…

En force insaisissable
Un médium o élan surnaturel
Aérodrome des pouvoirs inexplicable
Jumeau de vent immortel
Une vallée de soupir inexprimable
Souffle sceller o regard éternel
Une flamme o attitudes flexibles
Exhibant la vie o duel spirituel
Cédant o instances noir ou blanc indescriptible
Les exposant o sommet des faits visuel
Force et mystère de l’être faillible…

Cdouxk
 • Pieds Hyphénique: L’Humain…

  du=phy=si=que 4

  un=em=blé=ma=ti=que=cos=tume=bien=fi=gno=lé 12
  ren=fer=mant=un=monde=de=su=pré=ma=tie 10
  per=met=tant=à=dau=tre=de=ré=gner 9
  u=ne=ap=pa=ren=ce=à=dé=fi 9
  qui=re=flé=tant=le=fi=du=cœur 8
  dé=fi=nis=sant=lin=trin=sè=que=en=si 10
  commeu=ne=cor=de=à=con=tact=ex=té=rieur 10
  en=for=ce=ou=in=tel=li=gen=ce 9
  nous=per=met=tant=dê=tre=ou=pa=raî=tre 10
  ma=ni=fes=ter=nos=moi=en=per=for=mance 10
  bril=ler=dans=les=poir=de=re=naî=tre 9
  ma=jo=rer=o=pre=mier=rang=de=la=na=ture 11
  ana=ly=sant=u=ne=fin=pous=si=è=re 10
  ce=corps=por=tée=du=pas=sé=et=du=fu=ture 11
  une=i=ma=ge=de=lau=de=là=fai=te=ma=tière 12
  ex=hi=bant=le=se=cret=de=de=ve=nir 10

  de=lâ=me 3

  o=en=vies=au=ra=in=vi=si=ble 9
  u=ne=sour=ce=vi=ta=le=in=son=dable 10
  sé=cré=tant=é=mo=ti=on=et=pas=sion 10
  un=fil=tre=sen=suel=des=am=bi=ti=ons 10
  ar=se=nal=o=ar=mes=de=la=sen=si=bi=li=té 13
  mê=lant=de=com=pli=ci=té=sens=et=vi=ta=li=té 13
  un=vase=o=é=li=xir=jaillis=sant=a=mour 10
  u=ne=eau=bleu=co=lo=rant=le=jour 9
  ar=tis=te=de=choix=par=ex=cel=len=ce 10
  châ=teau=de=con=fi=den=ces 7
  dé=voi=lant=la=pente=dat=trac=tion=o=in=fluences 11

  et=de=les=prit 4

  en=for=ce=in=sai=sis=sa=ble 8
  un=mé=dium=o=é=lan=sur=na=tu=rel 10
  aé=ro=drome=des=pou=voirs=i=nex=pli=cable 10
  ju=meau=de=vent=im=mor=tel 7
  une=val=lée=de=sou=pir=i=nex=pri=mable 10
  souf=fle=s=cel=ler=o=re=gard=é=ter=nel 11
  une=flam=me=o=at=ti=tu=des=fle=xibles 10
  ex=hi=bant=la=vieo=duel=s=pi=ri=tuel 10
  cé=dant=o=ins=tances=noir=ou=blanc=in=des=crip=tible 12
  les=ex=po=sant=o=sommet=des=faits=vi=suel 10
  for=ce=et=mys=tère=de=lê=tre=failli=ble 10

  cdouxk 1
 • Phonétique : L’Humain…

  dy fizikə…

  œ̃n- ɑ̃blematikə kɔstymə bjɛ̃ fiɲɔle
  ʁɑ̃fεʁmɑ̃ œ̃ mɔ̃də də sypʁemati
  pεʁmεtɑ̃ a dotʁə də ʁeɲe
  ynə apaʁɑ̃sə a defi
  ki ʁəfletɑ̃ lə fi dy kœʁ
  definisɑ̃ lɛ̃tʁɛ̃sεkə ən « si »
  kɔmə ynə kɔʁdə a kɔ̃takt εksteʁjœʁ
  ɑ̃ fɔʁsə u ɛ̃tεlliʒɑ̃sə
  nu pεʁmεtɑ̃ dεtʁə u paʁεtʁə
  manifεste no mwa ɑ̃ pεʁfɔʁmɑ̃sə
  bʁije dɑ̃ lεspwaʁ də ʁənεtʁə
  maʒɔʁe o pʁəmje ʁɑ̃ də la natyʁə
  analizɑ̃ ynə fɛ̃ pusjεʁə
  sə kɔʁ pɔʁte dy pase e dy fytyʁə
  ynə imaʒə də lo dəla fεtə matjεʁə
  εɡzibɑ̃ lə sεkʁε də dəvəniʁ…

  də lamə…

  o ɑ̃viz- oʁa ɛ̃viziblə
  ynə suʁsə vitalə ɛ̃sɔ̃dablə
  sekʁetɑ̃ emɔsjɔ̃ e pasjɔ̃
  œ̃ filtʁə sɑ̃sɥεl dεz- ɑ̃bisjɔ̃
  aʁsənal o aʁmə- də la sɑ̃sibilite
  mεlɑ̃ də kɔ̃plisite sɑ̃sz- e vitalite
  œ̃ vazə o eliksiʁ ʒajisɑ̃ amuʁ
  ynə o blø kɔlɔʁɑ̃ lə ʒuʁ
  aʁtistə də ʃwa paʁ εksεllɑ̃sə
  ʃato də kɔ̃fidɑ̃sə
  devwalɑ̃ la pɑ̃tə datʁaksjɔ̃ o ɛ̃flɥɑ̃sə…

  e də lεspʁi…

  ɑ̃ fɔʁsə ɛ̃sεzisablə
  œ̃ medjɔm o elɑ̃ syʁnatyʁεl
  aeʁɔdʁomə dε puvwaʁz- inεksplikablə
  ʒymo də vɑ̃ imɔʁtεl
  ynə vale də supiʁ inεkspʁimablə
  suflə sεlle o ʁəɡaʁ etεʁnεl
  ynə flamə o atitydə flεksiblə
  εɡzibɑ̃ la vi o dɥεl spiʁitɥεl
  sedɑ̃ o ɛ̃stɑ̃sə nwaʁ u blɑ̃ ɛ̃dεskʁiptiblə
  lεz- εkspozɑ̃ o sɔmε dε fε vizɥεl
  fɔʁsə e mistεʁə də lεtʁə fajiblə…

  kduksk
 • Pieds Phonétique : L’Humain…

  dy=fi=zi=kə 4

  œ̃=nɑ̃=ble=ma=tikə=kɔs=ty=mə=bjɛ̃=fi=ɲɔ=le 12
  ʁɑ̃=fεʁ=mɑ̃=œ̃=mɔ̃də=də=sy=pʁe=ma=ti 10
  pεʁ=mε=tɑ̃=a=do=tʁə=də=ʁe=ɲe 9
  y=nə=a=pa=ʁɑ̃=sə=a=de=fi 9
  ki=ʁə=fle=tɑ̃=lə=fi=dy=kœ=ʁə 9
  de=fi=ni=sɑ̃=lɛ̃=tʁɛ̃=sε=kə=ən=si 10
  kɔməy=nə=kɔʁ=də=a=kɔ̃=takt=εk=ste=ʁjœʁ 10
  ɑ̃=fɔʁ=sə=u=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə 9
  nu=pεʁ=mε=tɑ̃=dε=tʁə=u=pa=ʁε=tʁə 10
  ma=ni=fεs=te=no=mwa=ɑ̃=pεʁ=fɔʁ=mɑ̃sə 10
  bʁi=j=e=dɑ̃=lεs=pwaʁ=də=ʁə=nε=tʁə 10
  ma=ʒɔ=ʁe=opʁə=mje=ʁɑ̃=də=la=na=tyʁə 10
  a=na=li=zɑ̃=y=nə=fɛ̃=pu=sjε=ʁə 10
  sə=kɔʁ=pɔʁ=te=dy=pase=e=dy=fy=tyʁə 10
  ynə=i=ma=ʒə=də=lo=də=la=fε=tə=ma=tjεʁə 12
  εɡ=zi=bɑ̃=lə=sε=kʁε=də=də=və=niʁ 10

  də=la=mə 3

  o=ɑ̃=vi=zo=ʁa=ɛ̃=vi=zi=blə 9
  y=nə=suʁ=sə=vi=ta=lə=ɛ̃=sɔ̃=dablə 10
  se=kʁe=tɑ̃=e=mɔ=sjɔ̃=e=pa=sj=ɔ̃ 10
  œ̃=fil=tʁə=sɑ̃s=ɥεl=dε=zɑ̃=bi=sj=ɔ̃ 10
  aʁsə=nal=o=aʁ=mə=də=la=sɑ̃=si=bi=li=te 12
  mε=lɑ̃də=kɔ̃=pli=si=te=sɑ̃s=ze=vi=ta=li=te 12
  œ̃=vazəo=e=lik=siʁ=ʒa=ji=sɑ̃=a=muʁ 10
  y=nə=o=blø=kɔ=lɔ=ʁɑ̃=lə=ʒuʁ 9
  aʁ=tis=tə=də=ʃwa=paʁ=εk=sεl=lɑ̃=sə 10
  ʃa=to=də=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə 7
  de=vwa=lɑ̃=la=pɑ̃tə=da=tʁak=sjɔ̃=o=ɛ̃f=lɥɑ̃sə 11

  e=də=lεs=pʁi 4

  ɑ̃=fɔʁ=sə=ɛ̃=sε=zi=sa=blə 8
  œ̃=me=djɔm=o=e=lɑ̃=syʁ=na=ty=ʁεl 10
  a=e=ʁɔ=dʁomə=dε=pu=vwaʁ=zi=nεk=splikablə 10
  ʒy=mo=də=vɑ̃=i=mɔʁ=tεl 7
  ynə=va=le=də=su=piʁ=i=nεk=spʁi=mablə 10
  su=flə=sεl=le=o=ʁə=ɡaʁ=e=tεʁ=nεl 10
  ynə=fla=mə=o=a=ti=ty=də=flεk=siblə 10
  εɡ=zi=bɑ̃=la=vi=o=dɥεl=spi=ʁit=ɥεl 10
  se=dɑ̃=o=ɛ̃s=tɑ̃sə=nwaʁ=u=blɑ̃=ɛ̃=dεs=kʁip=tiblə 12
  lε=zεk=spo=zɑ̃=o=sɔ=mε=dε=fε=viz=ɥεl 11
  fɔʁ=sə=e=mis=tεʁə=də=lε=tʁə=fa=jiblə 10

  kduksk 1

Récompense

0
3
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/04/2016 19:43Tulipe Noire

très joli mon ami.

Auteur de Poésie
23/04/2016 12:06Skrame2014

Merci beaucoup Tulipe et Stellastp pour votre passage et appréciation ...Mes amitiés.