Univers de poésie d'un auteur

Poème:Donne - Moi Un Mot

Le Poème

Donne-moi un mot,
Qui refléterait le défaut de mon identité,
Pour justifier cette peine de solitude.
Tourne ta tête pour ne pas brûlé,
De la colère toute ma gratitude…

Donne-moi un mot,
Qui ne me rappellerait pas cette dernière rencontre,
Car cette intimité ne l’empêchait pas, de courir après d’autres.
Tourne ta tête, et dit le même par compassion,
Que mes estimes ne méritaient pas une pendaison…

Donne-moi un mot,
Qui me permettrait de griffonner encore en amour,
Créer de ces vers une histoire o secours de mes jours.
Tourne ta tête, mais n’utilise pas ta bouche,
Pour m’humilier comme une bûche…

Donne-moi un mot,
Un mot gentil et non une insulte maligne,
Écrit le même par messagerie,
Tourne ta tête, sous les épines tout se décline,
Le soleil éclairera ton Cœur de tromperie…

Donne-moi un mot,
Un signe de reconnaissance et du respect,
En guise de ma sueur, mes prières.
Tourne ta tête, et sache que nul ne parfait,
Laisse mes espoirs s’envoler à la recherche du bonheur…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Skrame2014

Poète Skrame2014

Skrame2014 a publié sur le site 15 écrits. Skrame2014 est membre du site depuis l'année 2012.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Donne - Moi Un Motdon=ne=moi=un=mot 5
qui=re=flé=te=rait=le=dé=faut=de=mon=i=den=ti=té 14
pour=jus=ti=fi=er=cet=te=pei=ne=de=so=li=tu=de 14
tour=ne=ta=tê=te=pour=ne=pas=brû=lé 10
de=la=co=lè=re=tou=te=ma=gra=ti=tu=de 12

don=ne=moi=un=mot 5
qui=ne=me=rap=pel=le=rait=pas=cette=der=niè=re=ren=contre 14
car=cettein=ti=mi=té=ne=lem=pê=chait=pas=de=cou=rir=a=près=dautres 16
tour=ne=ta=tê=te=et=dit=le=mê=me=par=com=pas=sion 14
que=mes=es=times=ne=mé=ri=taient=pas=u=ne=pen=dai=son 14

don=ne=moi=un=mot 5
qui=me=permet=trait=de=grif=fon=ner=en=co=re=en=a=mour 14
créer=de=ces=vers=u=ne=his=toire=o=se=cours=de=mes=jours 14
tour=ne=ta=tê=te=mais=nu=ti=li=se=pas=ta=bou=che 14
pour=m=hu=mi=li=er=com=me=u=ne=bû=che 12

don=ne=moi=un=mot 5
un=mot=gen=til=et=non=u=ne=in=sul=te=ma=li=gne 14
é=crit=le=mê=me=par=mes=sa=ge=rie 10
tour=ne=ta=tê=te=sous=les=é=pi=nes=tout=se=dé=cline 14
le=so=leil=é=clai=re=ra=ton=cœur=de=trom=pe=rie 13

don=ne=moi=un=mot 5
un=si=gne=de=re=con=nais=san=ce=et=du=res=pect 13
en=gui=se=de=ma=sueur=mes=pri=è=res 10
tour=ne=ta=tê=te=et=sa=che=que=nul=ne=par=fait 13
laisse=mes=es=poirs=sen=vo=ler=à=la=re=cher=che=du=bon=heur 15
Phonétique : Donne - Moi Un Motdɔnə mwa œ̃ mo,
ki ʁəfletəʁε lə defo də mɔ̃n- idɑ̃tite,
puʁ ʒystifje sεtə pεnə də sɔlitydə.
tuʁnə ta tεtə puʁ nə pa bʁyle,
də la kɔlεʁə tutə ma ɡʁatitydə…

dɔnə mwa œ̃ mo,
ki nə mə ʁapεllʁε pa sεtə dεʁnjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə,
kaʁ sεtə ɛ̃timite nə lɑ̃pεʃε pa, də kuʁiʁ apʁε dotʁə.
tuʁnə ta tεtə, e di lə mεmə paʁ kɔ̃pasjɔ̃,
kə mεz- εstimə nə meʁitε pa ynə pɑ̃dεzɔ̃…

dɔnə mwa œ̃ mo,
ki mə pεʁmεtʁε də ɡʁifɔne ɑ̃kɔʁə ɑ̃n- amuʁ,
kʁee də sε vεʁz- ynə istwaʁə o səkuʁ də mε ʒuʁ.
tuʁnə ta tεtə, mε nytilizə pa ta buʃə,
puʁ mymilje kɔmə ynə byʃə…

dɔnə mwa œ̃ mo,
œ̃ mo ʒɑ̃til e nɔ̃ ynə ɛ̃syltə maliɲə,
ekʁi lə mεmə paʁ mesaʒəʁi,
tuʁnə ta tεtə, su lεz- epinə tu sə deklinə,
lə sɔlεj eklεʁəʁa tɔ̃ kœʁ də tʁɔ̃pəʁi…

dɔnə mwa œ̃ mo,
œ̃ siɲə də ʁəkɔnεsɑ̃sə e dy ʁεspε,
ɑ̃ ɡizə də ma sɥœʁ, mε pʁjεʁə.
tuʁnə ta tεtə, e saʃə kə nyl nə paʁfε,
lεsə mεz- εspwaʁ sɑ̃vɔle a la ʁəʃεʁʃə dy bɔnœʁ…
Syllabes Phonétique : Donne - Moi Un Motdɔ=nə=mwa=œ̃=mo 5
ki=ʁə=fle=tə=ʁε=lə=de=fo=də=mɔ̃=ni=dɑ̃=ti=te 14
puʁ=ʒys=ti=fj=e=sε=tə=pε=nə=də=sɔ=li=ty=də 14
tuʁ=nə=ta=tε=tə=puʁ=nə=pa=bʁy=le 10
də=la=kɔ=lε=ʁə=tu=tə=ma=ɡʁa=ti=ty=də 12

dɔ=nə=mwa=œ̃=mo 5
ki=nə=mə=ʁa=pεl=lʁε=pa=sε=tə=dεʁ=njε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 14
kaʁ=sεtəɛ̃=ti=mi=te=nə=lɑ̃=pε=ʃε=pa=də=ku=ʁiʁ=a=pʁε=dotʁə 16
tuʁ=nə=ta=tε=tə=e=di=lə=mε=mə=paʁ=kɔ̃=pa=sjɔ̃ 14
kə=mε=zεs=timə=nə=me=ʁi=tε=pa=y=nə=pɑ̃=dε=zɔ̃ 14

dɔ=nə=mwa=œ̃=mo 5
kimə=pεʁ=mε=tʁε=də=ɡʁi=fɔ=ne=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=na=muʁ 14
kʁe=e=də=sε=vεʁ=zynə=is=twa=ʁəo=sə=kuʁ=də=mε=ʒuʁ 14
tuʁ=nə=ta=tε=tə=mε=ny=ti=li=zə=pa=ta=bu=ʃə 14
puʁ=my=mi=lj=e=kɔ=mə=y=nə=by=ʃə 11

dɔ=nə=mwa=œ̃=mo 5
œ̃=mo=ʒɑ̃=til=e=nɔ̃=y=nə=ɛ̃=syl=tə=ma=li=ɲə 14
e=kʁi=lə=mε=mə=paʁ=me=sa=ʒə=ʁi 10
tuʁ=nə=ta=tε=tə=su=lε=ze=pi=nə=tu=sə=de=klinə 14
lə=sɔ=lεj=e=klε=ʁə=ʁa=tɔ̃=kœ=ʁə=də=tʁɔ̃=pə=ʁi 14

dɔ=nə=mwa=œ̃=mo 5
œ̃=si=ɲə=də=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=sə=e=dy=ʁεs=pε 13
ɑ̃=ɡi=zə=də=ma=sɥœ=ʁə=mε=pʁi=jεʁ 10
tuʁ=nə=ta=tε=tə=e=sa=ʃə=kə=nyl=nə=paʁ=fε 13
lεsə=mε=zεs=pwaʁ=sɑ̃=vɔ=le=a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=dy=bɔ=nœʁ 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 4
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
17/04/2016 22:38Tulipe Noire

Très très joli mon ami.

Auteur de Poésie
18/04/2016 03:47Sétarcos L'Hérétique

merveilleux...bravo -amitié

Auteur de Poésie
19/04/2016 00:05Skrame2014

Merci beaucoup mon amie Tulipe pour ton comments...Amicalement

Auteur de Poésie
19/04/2016 00:06Skrame2014

Très gentil a vous Marc.Lopez et Setarcos pour la lecture et commentaire...Amicalelment

Auteur de Poésie
20/04/2016 00:15Skrame2014

Merci beaucoup Stellastp pour ton gentil commentaire et passage...Amicalement!

Auteur de Poésie
20/04/2016 00:16Skrame2014

Merci a toi Lola ...Amicalement

Poème État d'âme
Du 17/04/2016 22:20

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.