Poème-France.com

Poeme : Toute Limportance Ke Ta Pr Moi, Ça Rime À Ça :Toute Limportance Ke Ta Pr Moi, Ça Rime À Ça :

T’es arivé dans ma vie,
Sans y être réelement invité,
Mais en quelques sortes je t’attendais
J’avais besoin d’un ami

Je sais ke je ne suis pas une amie à tes yeux,
Et c’est une chose que je ne te reproche pas
Car il est vrai que la c’est délicat
Mais malgré cela tu ne t’es toujours pa détaché de ce noeud.

Nous sommes deux êtres totalement different
C’est ce qui peut parraitre surprenant
Car on pense differement
On agit aussi differement

Mais moi jmen fou car j’ai réussi
A conaitre tes differentes parties
Qui font ton caractètre et ta particularité
Et qui font que j’ai pu te cerner

Au fond de toi ça doit t’énerver
Que jai su t’aprivoiser
Sans vraiment t’adopter
Ne pouvant pas t’aimer

Mais c’est comme ça
Et comme tu dis dans la vie on a pas toujours le choix
Mais dis toi ke grace à toi ça va bien
Tu apaises mes chagrins

T’es donc vraiment pa inutile pour moi
Tu sais comment t’y prendre avec moi
Et t’arrives aussi à me donner le sourire
Ça évite de me faire souffrir

Car toute seule jme sens mal
Mon cœur s’emballe
C’est pourquoi jte remerci encore une fois
Même si une fois de plus ne suffit pas
Bambina

PostScriptum

julien : c’est dur pour moi de devoir tout claqué aujourd’hui. . . et jle fais avec pourtant beaucoup de regrets. tu me manquera, jtoublirai pas !
Fais moi un sourire. . . ça serai plus simple de se quitter comme ça ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tε aʁive dɑ̃ ma vi,
sɑ̃z- i εtʁə ʁeələmɑ̃ ɛ̃vite,
mεz- ɑ̃ kεlk sɔʁtə- ʒə tatɑ̃dε
ʒavε bəzwɛ̃ dœ̃n- ami

ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa ynə ami a tεz- iø,
e sεt- ynə ʃozə kə ʒə nə tə ʁəpʁoʃə pa
kaʁ il ε vʁε kə la sε delika
mε malɡʁe səla ty nə tε tuʒuʁ pa detaʃe də sə nød.

nu sɔmə døz- εtʁə- tɔtaləmɑ̃ difəʁe
sε sə ki pø paʁεtʁə syʁpʁənɑ̃
kaʁ ɔ̃ pɑ̃sə difəʁəmɑ̃
ɔ̃n- aʒi osi difəʁəmɑ̃

mε mwa ʒmɛ̃ fu kaʁ ʒε ʁeysi
a kɔnεtʁə tε difəʁɑ̃tə paʁti
ki fɔ̃ tɔ̃ kaʁaktεtʁə e ta paʁtikylaʁite
e ki fɔ̃ kə ʒε py tə sεʁne

o fɔ̃ də twa sa dwa tenεʁve
kə ʒε sy tapʁivwaze
sɑ̃ vʁεmɑ̃ tadɔpte
nə puvɑ̃ pa tεme

mε sε kɔmə sa
e kɔmə ty di dɑ̃ la vi ɔ̃n- a pa tuʒuʁ lə ʃwa
mε di twa kə ɡʁasə a twa sa va bjɛ̃
ty apεzə mε ʃaɡʁɛ̃

tε dɔ̃k vʁεmɑ̃ pa inytilə puʁ mwa
ty sε kɔmɑ̃ ti pʁɑ̃dʁə avεk mwa
e taʁivəz- osi a mə dɔne lə suʁiʁə
sa evitə də mə fεʁə sufʁiʁ

kaʁ tutə sələ ʒmə sɑ̃s mal
mɔ̃ kœʁ sɑ̃balə
sε puʁkwa ʒtə ʁəmεʁsi ɑ̃kɔʁə ynə fwa
mεmə si ynə fwa də plys nə syfi pa