Poème-France.com

Poeme : Notre Première RencontreNotre Première Rencontre

Notre première rencontre
Idéalisée peut être
Mais tellement désirée de chaque côté
Moment magique
Instant féerique
Une pointe d’appréhension
Au fond de moi
Je sais que ton regard la fera s’envoler
Loin de nous, loin de moi
Je veux marcher sur tes traces
Tout en étant à côté de moi
Que plus rien ne se passe
Sans que je sois avec toi
Toi, toujours toi dans ma bouche
Toujours ton nom
Toujours ton visage
Mon amour, je t’aime
Rien ne changera ça
Personne ne pourra m’empêcher de t’aimer
Que tu crois en moi ou pas
Que tu doutes de moi ou pas
Je t’aimerai
Car c’est toi seule que je veux
Toi seule dont j’ai besoin
Un regard qui te dira toutes ces choses
Mes mots sont illusoires
Face à mon amour
Si petits qu’ils soient
Si infimes
Ils sont le fruit de mon cœur
Avant tout il s’exprime
C’est pour toi qu’il parle
A toi, rien qu’à toi
Je t’appartiens
Je te donnerai tout, j’y tiens
Je ne veux plus faire semblant face aux autres
Je veux me montrer avec toi
Qu’importe ce que diront les mauvais esprits
Main dans la main
Notre première rencontre
Bouche contre bouche
Face aux esprits étroits
Corps contre corps
Juste deux femmes
Qui s’aiment
Nous écrivons notre histoire avec la même main
La même encre
Sur la même feuille
J’écrirai entre tes lignes
Je viendrai au milieu de ta vie
Bape76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
idealize pø εtʁə
mε tεllmɑ̃ deziʁe də ʃakə kote
mɔmɑ̃ maʒikə
ɛ̃stɑ̃ feəʁikə
ynə pwɛ̃tə dapʁeɑ̃sjɔ̃
o fɔ̃ də mwa
ʒə sε kə tɔ̃ ʁəɡaʁ la fəʁa sɑ̃vɔle
lwɛ̃ də nu, lwɛ̃ də mwa
ʒə vø maʁʃe syʁ tε tʁasə
tut- ɑ̃n- etɑ̃ a kote də mwa
kə plys ʁjɛ̃ nə sə pasə
sɑ̃ kə ʒə swaz- avεk twa
twa, tuʒuʁ twa dɑ̃ ma buʃə
tuʒuʁ tɔ̃ nɔ̃
tuʒuʁ tɔ̃ vizaʒə
mɔ̃n- amuʁ, ʒə tεmə
ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa sa
pεʁsɔnə nə puʁʁa mɑ̃pεʃe də tεme
kə ty kʁwaz- ɑ̃ mwa u pa
kə ty dutə də mwa u pa
ʒə tεməʁε
kaʁ sε twa sələ kə ʒə vø
twa sələ dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃
œ̃ ʁəɡaʁ ki tə diʁa tutə sε ʃozə
mε mo sɔ̃t- ilyzwaʁə
fasə a mɔ̃n- amuʁ
si pəti kil swae
si ɛ̃fimə
il sɔ̃ lə fʁɥi də mɔ̃ kœʁ
avɑ̃ tut- il sεkspʁimə
sε puʁ twa kil paʁlə
a twa, ʁjɛ̃ ka twa
ʒə tapaʁtjɛ̃
ʒə tə dɔnəʁε tu, ʒi tjɛ̃
ʒə nə vø plys fεʁə sɑ̃blɑ̃ fasə oz- otʁə
ʒə vø mə mɔ̃tʁe avεk twa
kɛ̃pɔʁtə sə kə diʁɔ̃ lε movεz- εspʁi
mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
buʃə kɔ̃tʁə buʃə
fasə oz- εspʁiz- etʁwa
kɔʁ kɔ̃tʁə kɔʁ
ʒystə dø famə
ki sεme
nuz- ekʁivɔ̃ nɔtʁə istwaʁə avεk la mεmə mɛ̃
la mεmə ɑ̃kʁə
syʁ la mεmə fœjə
ʒekʁiʁε ɑ̃tʁə tε liɲə
ʒə vjɛ̃dʁε o miljø də ta vi